Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα, 1411, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη
Διευθυντή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τηλ.: 22303883, Φαξ:22774945, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ngeorgiades@environment.moa.gov.cy
1.2) Διεύθυνση από την οποία μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12, 2360, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη κ. Αντώνη Αντωνίου, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τηλ: 22303888, Αρ. Φαξ: 22774945, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aantoniou@environment.moa.gov.cy
1.3) Διεύθυνση από την οποία μπορούν να παρασχεθούν έγγραφα σχετικά με την παρούσα προκήρυξη: Λογιστήριο Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα, 1411, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη Γραμματέα Προσφορών (Λογιστήριο)Τηλέφωνο: 22408313, Αρ. Φαξ: 22771486
1.4) Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών/ Αιτήσεων Συμμετοχής
Συμβούλιο Προσφορών Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπόψη
Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών (Κιβώτιο Προσφορών), Λουκή Ακρίτα, 1411, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:22408313, Αρ.Φαξ: 22771486

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών :Κατηγορία υπηρεσίας: 12
ΙΙ.Ι.4) Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο; ΟΧΙ
II.1.5) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά με Αρ.10/2005 για την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Οχτώ (8) Περιοχές του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» στην Κύπρο.
II.1.6) Περιγραφή/ αντικείμενο της σύμβασης: Ετοιμασία σχεδίων διαχείρισης για τις ακόλουθες περιοχές/τμήματα οι οποίες έχουν προταθεί στην ΕΕ και είναι υποψήφιες για να ενταχθούν στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»: 1. «Μαδαρή – Παπούτσα», 2. «Πόλις – Γιαλιά», 3. «Λιμνάτης», 4. «Σκούλλη» και «Άλυκος Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος», 5. «Λύμπια – Αγία Άννα» και «Μιτσερό», 6. «Μάμμαρι – Δένεια».
II.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 1411 Λευκωσία. Κωδικός NUTS* CY000
II.1.8.1) Ταξινόμηση κατά CPV(Κοινό λεξιλόγιο): Κύριο αντικείμενο: 90.31.10.00-0, Πρόσθετα αντικείμενα: 80.42.40.00-2
II.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα: ΝΑΙ
II.1.10) Αποδοχή εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Εκτιμώμενο συνολικό κόστος 900.000 Ευρώ
II.3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης ή Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης: Περίοδος σε μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης: 20

Τμημα ΙΙΙ: Πληροφοριες Νομικης, Οικονομικης, Χρηματοοικονομικης Και Τεχνικης Φυσης
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται : α) Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από Εγγύηση συμμετοχής για το ποσό των £15.000 δεκαπέντε χιλιάδων Λ.Κ. ή 26.000 Ευρώ Εγγύηση Συμμετοχής, μπορεί να είναι προσωπική επιταγή ή τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα οικονομικά πρόσωπα. β) Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται ίση με το 10% της συνολικής τιμής του συμβολαίου.
III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος της Μεταβατικής Διευκόλυνσης προς την Κύπρο για το έτος 2004. Τα ποσά που θα πληρωθούν στους Συμβούλους για την παροχή των υπηρεσιών είναι ως εξής:
α. 20% προκαταβολή επί του συνόλου της προσφοράς με την υπογραφή του συμβολαίου.
β. 20% με την υποβολή και έγκριση του πρώτου παραδοτέου
γ. 15% με την υποβολή και έγκριση του δεύτερου παραδοτέου
δ. 15% με την υποβολή και έγκριση του τρίτου παραδοτέου
ε. 30% με την υποβολή και έγκριση του προσχεδίου του Διαχειριστικού σχεδίου
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών και / ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατίας, και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των Εγγράφων Προσφορών. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και οι χώρες που προέρχονται από το «Stabilisation and Association Process» (SAP) σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (EC) Νο. 769/2004. (β) Οι κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει όμως να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας τους. Σε περίπτωση που η Σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία προσώπων, είναι δυνατό να ζητηθεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η κοινοπραξία αυτή υποχρεούται να προσκομίσει το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο να αποτυπώνονται όλοι οι όροι της συνεργασίας (ποιο μέλος είναι ο συντονιστής (leader), ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, κλπ). Οι Οίκοι που λαμβάνουν μέρος στην Προσφοροδότηση δεν δύνανται να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία κοινοπραξίες.
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των εργοληπτών / προμηθευτών
/ παρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Κάθε Προσφοροδότης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον ισχύει έστω και ένας από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 40 του περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμου του 101(Ι)/2003. Έτσι κάθε Προσφοροδότης οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει την «Υπεύθυνη Δήλωση» που επισυνάπτεται στο Παράρτημα στα έγγραφα προσφορών, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, υποβάλλονται τέτοιες Υπεύθυνες Δηλώσεις κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία. Η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ελέγξει την ορθότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης οποιουδήποτε Προσφέροντος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του οικείου κράτους, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση οφείλει να προσκομίσει στην Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, πρωτότυπα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του οικείου κράτους, ώστε να αποδείξει:
(α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις.
(β) ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
(γ) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η Αναθέτουσα Άρχή,
(δ) ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
(ε) ότι έχει διευθετημένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το φόρο εισοδήματος και το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, για την περίοδο που λήγει 12 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
III.2.1.1) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά
Κάθε Προσφοροδότης οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και οικονομική ικανότητά του, προσκομίζοντας ελεγμένους λογαριασμούς περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του, κατά τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη. Τονίζεται ότι θα πρέπει:
(α) Ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία χρόνια πρέπει να υπερβαίνει τα 0.15 εκατομμύρια Λίρες Κύπρου, (£0,15 εκατομμύρια).
(β) Το σύνολο του λειτουργικού κέρδους / ζημιά των τριών τελευταίων ετών (2002, 2003, 2004) πρέπει να είναι θετικό.
III.2.1.2) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά:
Απαιτείται προσκόμιση των κατάλληλων στοιχείων από τα οποία θα προκύπτει η υποδομή του Προσφοροδότη, το μέγεθος του, η οργάνωση του και η εμπειρία του, σε παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι θα υποβληθούν:
(α) Περιγραφή της γενικής οργάνωσης του Προσφοροδότη, με αναφορά στο ιστορικό δραστηριότητας του, τη διατιθέμενη υλικοτεχνική υποδομή, τους τομείς δραστηριότητας του, το διατιθέμενο μόνιμο και εξωτερικό προσωπικό, καθώς και άλλη πληροφορία, σε σχέση με τη γενική εικόνα του Προσφοροδότη.
(β) Περιγραφή της γενικής εμπειρίας του Προσφοροδότη, με ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων του και με ιδιαίτερη όμως αναφορά σε θέματα ετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης για περιοχές ενταγμένες ή υποψήφιες για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000».
(γ) Περιγραφή ειδικής εμπειρίας του Προσφοροδότη, με ιδιαίτερη αναφορά σε παρόμοια σχέδια διαχείρισης.
(δ) Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας (γενικής και ειδικής) του Προσφοροδότη, θα πρέπει να δοθούν πίνακες με τις σχετικές δραστηριότητές του, όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο Εργοδότης, ο Ανάδοχος, η αξίας του έργου, το ποσοστό συμμετοχής του Προσφοροδότη, η ημερομηνία ανάθεσης και η ημερομηνία περαίωσης.
(ε) Αναλυτικός πίνακας των μελών της ομάδας έργου, με αναφορά στην ειδικότητα κάθε μέλους, στην προβλεπόμενη θέση του στο έργο, και την εργασιακή του σχέση με τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
Διευκρινίζεται ότι για να αξιολογηθεί μια προσφορά πρέπει ο προσφέρων να αποδείξει με βάση τα στοιχεία που ζητούνται στους όρους του διαγωνισμού, ότι για τους σκοπούς εκτέλεσης της προσφοράς έχει συγκροτήσει την κατάλληλη Ομάδα Έργου με τη σύνθεση που αναφέρεται για κάθε περιοχή στο ΜΕΡΟΣ Β, Όροι Διαγωνισμού Κεφάλαιο 6, Παράγραφος 6.3.
III.3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: ΟΧΙ
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
IV.1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι: ΟΧΙ
IV.2) Κριτήρια Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο η αναθέτουσα αρχή : 136/2004
IV.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Μπορούν να ζητηθούν έως μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία λήξης των προσφορών. Κόστος (κατά περίπτωση): £20 Νόμισμα: Λίρες Κύπρου.Λ.Κ, Όροι και τρόπος πληρωμής: Μετρητά σε Κυπριακές Λίρες ή με τραπεζική επιταγή με δικαιούχο το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται.
IV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 52 ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης. Δηλαδή στις 5/12/2005, ώρα 9:00 π.μ.
IV.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά
IV.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες):
180 ημέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
IV.3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί.
IV.3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 5/12/2005 Ώρα 9:30 π.μ., Τόπος: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 1411 Λευκωσία

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για Προκήρυξη μη υποχρεωτική: ΟΧΙ
VI.3) Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο /πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: ΝΑΙ, Μεταβατική Βοήθεια (Transition Facility): Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» στην Κύπρο.
VI.4) Λοιπές Πληροφορίες: (κατά περίπτωση):
(α) Αναφέρονται αναλυτικά στα Έγγραφα Προσφορών που δίδονται στους ενδιαφερόμενους από την αναθέτουσα αρχή.
(β) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν αν αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται και μόνον στην Αγγλική γλώσσα.
VI.5) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης : 12/10 /2005
ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου