Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Φυσικοί Πόροι > Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΤομείςΦυσικοί Πόροι - Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ιστοσελίδα Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης: http://www.moa.gov.cy/gsd

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Κράτους για όλα τα γεωλογικά θέματα. Ειδικότερα, είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών, καθώς και για την παροχή γνωματεύσεων πάνω σε γεωλογικά, υδρογεωλογικά, γεωτεχνικά, κοιτασματολογικά, γεωφυσικά, σεισμολογικά και γεω-περιβαλλοντικά θέματα.

Με βάση την αποστολή του, καθώς επίσης την ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και την εφαρμογή των θεσμικών υποχρεώσεων της Κύπρου ως Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκή Ένωσης, οι κύριες δραστηριότητες και ευθύνες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
  • Η λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση της Κύπρου και, γενικότερα, η μελέτη της γεωλογικής δομής αυτής καθώς και της δομής του ευρύτερου γεωγραφικού της χώρου.
  • Η αναζήτηση, ο εντοπισμός, ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας και η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.
  • Η έρευνα, μελέτη, αξιοποίηση, παρακολούθηση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων, καθώς επίσης η κάλυψη υδατικών αναγκών με υπόγειο νερό.
  • Η μελέτη της ρύπανσης του εδάφους και η συμβολή στον καθορισμό, τη διαχείριση και την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών.
  • Η παροχή των αναγκαίων γεωλογικών υπηρεσιών για την ασφαλή κατασκευή των αναπτυξιακών έργων του Κράτους.
  • Η εκπόνηση μελετών για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από γεω-κινδύνους (σεισμούς, κατολισθήσεις, καταβόθρες κ.λ.π.).
  • Η καταγραφή, αξιολόγηση και μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην Κύπρο και το θαλάσσιο χώρο, που την περιβάλλει, και η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητάς τους.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού στα πλαίσια, κυρίως, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Η διάχυση του γνωστικού πλούτου του Τμήματος στην κοινωνία με εκδόσεις, δημοσιεύσεις, επιστημονικές διοργανώσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Το Τμήμα στελεχώνεται με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που υποστηρίζεται από ειδικά εργαστήρια, γεωφυσικό εξοπλισμό και γεωτρητικά συνεργεία. Διαθέτει επίσης σεισμολογικό δίκτυο, δίκτυο επιταχυνσιογράφων και δίκτυο αυτόματης παρακολούθησης των υπόγειων νερών. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τις δυνατότητες, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, ειδικότερα στους τομείς της μηχανογράφησης και χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου