Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Εργαστήρια


Στόχος του εργαστηρίου μηχανικής γεωλογίας και βιομηχανικών ορυκτών είναι η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών με αξιόπιστα αποτελέσματα τον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανικών ορυκτών, δομικών υλικών και εδαφών και πετρωμάτων για την αξιολόγησή και τoν χαρακτηρισμό τους. Για τη διασφάλιση της ορθότητας των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών, το σύνολο του εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές των προτύπων EN, ISO, ASTM, AASHTO και BS. Το εργαστήριο της Μηχανικής Γεωλογίας και Βιομηχανικών Ορυκτών εκτελεί τις εργαστηριακές δοκιμές ή και αναλύσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN και όπου, οι δοκιμές δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα, γίνονται βάση των προτύπων BS & ASTM.

Εργαστηριακές δοκιμές εκτελούνται κυρίως σε δείγματα διαφόρων τύπων εδάφους και πετρωμάτων, που αφορούν τη μελέτη ή την κατασκευή διαφόρων τεχνικών έργων υποδομής, όπως οδοποιίας, γεφυροποιίας, υδατικών, θαλάσσιων κλπ., τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης βιομηχανικά ορυκτά και δομικά υλικά.

Το Τμήμα Επίσης διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την κατασκευή λεπτών τομών για πετρογραφικούς σκοπούς.

Δοκιμή Άμεσης Διάτμισης

Δοκιμή Στερεοποίησης

Δοκιμή Τριαξονικού
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤιμοκατάλογος εργαστηριακών δοκιμώνΠίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top