Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Παρακολούθηση των σεισμών

ΣεισμοίΤο Τμήμα, σύμφωνα με τον Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο, είναι ο φορέας παρακολούθησης της σεισμικότητας στην Κύπρο και ο σύμβουλος του κράτους στο θέμα αυτό. Κύρια αρμοδιότητα του Τμήματος στον τομέα αυτό είναι η παρακολούθηση της σεισμικότητας της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα διατηρεί και συντηρεί Σεισμολογικά Δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου και δικτύου επιταχυνσιογράφων και σχετικές με αυτά εγκαταστάσεις σε δύο ανεξάρτητα Σεισμολογικά Κέντρα. Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του σχετικού εξοπλισμού των σεισμολογικών σταθμών και των κέντρων επεξεργασίας. Η καθημερινή μελέτη των σεισμών περιλαμβάνει την συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων καθώς επίσης και την αξιολόγηση των σεισμολογικών παραμέτρων και την άμεση δημοσίευση τους σε κοινωνικά μέσα όπως διαδραστική ιστοσελίδα & Twitter. Οι επιστημονικές πληροφορίες όλων των σεισμών που σημειώνονται στην Κύπρο, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των μεγάλων μακρινών σεισμών (τηλεσεισμών) παρουσιάζονται σε σεισμολογικές εκθέσεις, σε χάρτες σεισμικής δραστηριότητας και σε διαδραστικό χάρτη σεισμικότητας. Το Τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την τήρηση και αρχειοθέτηση σεισμολογικών και μακροσεισμικών δεδομένων από ιστορικούς σεισμούς. Σε περίπτωση αισθητού σεισμού ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις και ενημερώνει με το σχετικό υλικό και την ιστοσελίδα του Τμήματος (ανακοινώσεις αισθητών σεισμών). Το Τμήμα επίσης εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, εκθέσεις, μελέτες και άρθρα σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχοντας, από το 2014, ένα τεχνολογικά προηγμένο Σεισμολογικό Δίκτυο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης παρέχει πλέον υψηλού επιπέδου πληροφορίες σχετικά με την σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην ακρίβειας του υπολογισμού της θέσης (επίκεντρο, βάθος) και του μεγέθους των καταγεγραμμένων σεισμών στον χερσαίο χώρο. Επίσης, καταγράφονται και αξιολογούνται πολύ περισσότεροι σεισμοί μικρού μεγέθους λόγω υψηλής ευαισθησίας και βελτιωμένης γεωγραφικής κάλυψης των σεισμολογικών σταθμών. Γίνεται επίσης απρόσκοπτη αποθήκευση συνεχόμενων σεισμολογικών δεδομένων, τα οποία το Τμήμα διαθέτει στην επιστημονική σεισμολογική κοινότητα, για περεταίρω μελέτη και αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, είναι εφικτός ο καθημερινός έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας όλων των σεισμολογικών σταθμών με τη χρήση ασύρματης επικοινωνίας των σεισμολογικών οργάνων με τις εγκαταστάσεις του Σεισμολογικού Κέντρου.

Με τις νέες υποδομές στον τομέα της σεισμολογίας, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για την εκτίμηση και αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών φαινόμενων, όπως είναι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι της Μεσογείου αλλά και σε ερευνητικά προγραμμάτα και μελέτες, συμβάλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των σεισμογόνων ρηγμάτων της Κύπρου και της δομής του φλοιού και ανώτερου μανδύα της Γης, της περιοχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του Οφιόλιθου Τροόδους.


Σχετικοί Σύνδεσμοι:
| Τρέχουσα Σεισμικότητα | Αισθητοί Σεισμοί | Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών | Πρόσβαση στα Ψηφιακά Σεισμολογικά Δεδομένα | Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο | Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο | Σεισμολογικό Κέντρο Λευκωσίας | Σεισμολογικό Κέντρο Μαθιάτη | Χάρτες Σεισμικότητας | Σημαντικοί Σεισμοί | Ιστορικοί Σεισμοί | Εκθέσεις, Μελέτες & Άρθρα | Σεισμοί: Συχνές Ερωτήσεις | Η Σεισμικότητα της Κύπρου | Εκπαιδευτικό Υλικό |

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top