Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΓΕΩΧΗΜΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστήρια

Μεγάλο μέρος της εργασίας που επιτελείται στο Χημείο του ΤΓΕ εμπίπτει στο πεδίο της αναλυτικής γεωχημείας. Χρησιμοποιούνται προηγμένες αναλυτικές μέθοδοι φασματοσκοπίας, περιθλασιμετρίας, ισοτόπων και χρωματογραφίας καθώς και κλασσικές μέθοδοι υγρής χημείας, για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης διαφόρων χημικών στοιχείων και ενώσεων. Το Χημείο αναλαμβάνει την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό γεωλογικών δειγμάτων όπως νερών, εδαφών, πετρωμάτων και δομικών υλικών για διάφορα χημικά στοιχεία και άλλες παραμέτρους. Το Χημείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι δοκιμές, που διεξάγει, διενεργούνται σύμφωνα με Κυπριακά και Διεθνή Πρότυπα και αφορούν τα εξής πεδία:


Ποιότητα νερού:
• Φυσικοχημικές παράμετροι (pH, EC)
• Κύρια ανιόντα / κατιόντα
• Κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία
• Σταθερά Ισότοπα (οξυγόνου 18Ο:16O (δ18Ο) και Υδρογόνου D:Η (δ2H))

Εδάφη:
• Φυσικοχημικές παραμέτροι (pH, EC)
• Κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία
• Υδατοδιαλυτά άλατα
• Ολικός άνθρακας, οργανικός άνθρακας, οργανική ύλη
• Υγρασία

Δομικά Υλικά (αδρανή υλικά):
• Απώλεια κατά την καύση
• Κύρια στοιχεία
• Χλωριούχα Ιόντα
• Ολικό θείο και όξινα διαλυτά θειικά
• Δυνητική βλαπτικότητα αδρανών σύμφωνα με την αλκαλοπυριτική αντίδραση
Ποιότητα υπηρεσιών-διαπίστευση - τεχνική επάρκεια
Το Χημειο του Τμήματος είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης της Ποιότητας (ΚΟΠΠ), από το 2008
(Αρ. Πιστοποιητικού L006-3). Μέσα στο πλαίσιο έλεγχου της ποιότητας των δοκιμών του, το Χημείο συμμετέχει κάθε χρόνο σε πολλαπλούς διεργαστηριακούς ελέγχους δεξιοτήτων με διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς όπως είναι το Environment Canada και οι Ολλανδικοί οίκοι WEPAL και KOAC.

Φασματοσκόπιο επαγωγικά συζευγμένου
πλάσματος (ICP OES)

Αυτόματος αναλυτής Άνθρακα-Θείου (CS-800)
Αναλυτικός εξοπλισμός Χημείου
Το Χημείο μας, είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και όργανα ακριβείας, που εξασφαλίζουν την διεξαγωγή υψηλής ποιότητας εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων.

Μερικά από τα όργανα ακριβείας που διαθέτουν τα εργαστήρια μας είναι:
• Φασματοσκόπιο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF)
• Περιθλασίμετρο ακτινών-Χ (XRD)
• Υψηλής απόδοσης ιοντικοί χρωματογράφοι (IC)
• Φασματοσκόπιο επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES)
• Αυτόματος αναλυτής σταθερών ισοτόπων οξυγόνου και υδρογόνου
• Αυτόματος Αναλυτής Άνθρακα-Θείου (CS-800)

Φασματοσκόπιο φθορισμού με ακτίνες Χ

Ιοντικός χρωματογράφος

Αναλυτής σταθερών ισοτόπων οξυγόνου
και υδρογόνου

Όργανο περιθλασιμετρίας με
ακτίνες Χ (XRD)

Φόρτωση δείγματος για
ορυκτολογική ανάλυση (XRD)

Αυτόματος δειγματολήπτης για ανάλυση εδαφών
στο φασματοσκόπιο XRF


test ypoenotita
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top