Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Αποστολή

    Αποστολή μας, ως ο εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, είναι η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος με τον εντοπισμό, την αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών και υπόγειων υδατικών πόρων, τη διερεύνηση και αξιολόγηση του γεωλογικού περιβάλλοντος και των γεωκινδύνων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της σεισμικότητας, τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, την προστασία και ανάδειξη χώρων γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς και την παραγωγή και διάχυση αμερόληπτης γεω-πληροφορίας στην κοινωνία.

Back To Top