Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Αιτήσεις για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα


Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι αρμόδιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι επιλέξιμες δαπάνες που είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν αφορούν τους ακόλουθους σκοπούς:

- διόρθωση βλαβών και ειδικότερα την επιδιόρθωση υποδομής ή αντικατάσταση δικτύων μετά από φυσική φθορά ή ζημιές από άλλο λόγο (θεομηνία ή πυρκαγιά),
- συντήρηση και λειτουργία της υποδομής,
- διευθέτηση οφειλών στους δανειστικούς επίτροπους ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- διευθέτηση οφειλών για λειτουργικές δαπάνες, με εξαίρεση οφειλών για κατανάλωση νερού προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται υπογραμμένη από τον Ταμία του Αρδευτικού Τμήματος καθώς και από τον οικείο Έπαρχο, μαζί με όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
- Κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Μελών του Αρδευτικού Τμήματος. Στον Κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες των τεμαχίων (Φύλλο/Σχέδιο/Αριθμός Τεμαχίου) στα οποία δραστηριοποιείται το κάθε Μέλος του Αρδευτικού Τμήματος. Ο Κατάλογος πρέπει να αποστέλλεται και ψηφιακά, σε μορφή Excel, στο ΤΑΥ.
- Συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού περί Κρατικών Ενισχύσεων». Κάθε μέλος να συμπληρώσει ξεχωριστή Δήλωση.
- Συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης». Κάθε μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Δήλωση.
- Τελευταίες Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Αρδευτικού Τμήματος καθώς και Προβλέψεις Εσόδων και Δαπανών του Αρδευτικού Τμήματος για το/α έτος/η που αφορά η χορηγία, σε περίπτωση ετήσιας χρηματοοικονομικής ενίσχυσης άνω των €20.000 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
- Τουλάχιστον δύο προσφορές από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Αν πρόκειται για εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί (πρόσφατα) αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφο ανάθεσης / τιμολόγια / αποδείξεις πληρωμής).
- Σε ότι αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας και σε περίπτωση που απαιτείται παροχή προκαταβολής, Συμβόλαιο εκτέλεσης μεταξύ Αρδευτικού Τμήματος και Ιδιώτη Εργολάβου, καθώς και σχετική εγγυητική επιστολή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο, τα Κριτήρια Αξιολόγησης και τα Έντυπα Αιτήσεων θα βρείτε στα πιο κάτω συνημμένα έγγραφα.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πλήρως συμπληρωμένες, μέσω του οικείου Επάρχου, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, για παροχή της βοήθειας εντός του έτους 2023. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤ (1).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ_ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ_ΣΧΕΔΙΟ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΤ.xlsx
Back To Top