Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακυκλωμένο Νερό


Το ανακυκλωμένο νερό που προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων είναι μια αξιόπιστη πηγή νερού, η οποία προσθέτει σημαντικές ποσότητες στο υδατικό ισοζύγιο και παράλληλα επιτρέπει την εξοικονόμηση φρέσκου νερού στα φράγματα και στους υπόγειους υδροφορείς.

Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο (Ν108(Ι)/2004), ο οποίος αποτελεί την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα, πρέπει σε κάθε οικισμό με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 ατόμων να υφίστανται και να λειτουργούν δίκτυα συλλογής λυμάτων, μέσω των οποίων να μεταφέρονται τα λύματα σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και να υποβάλλονται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία. Από την αρχή της εφαρμογής της Οδηγίας, στην Κύπρο είχε εφαρμοστεί επιπλέον πρόγραμμα για την τριτοβάθμιας επεξεργασία των λυμάτων, ώστε το παραγόμενο ανακυκλωμένο νερό να είναι κατάλληλο για χρήση για αρδευτικούς σκοπούς. Η τακτική αυτή εφαρμόστηκε τόσο στα αποχετευτικά συστήματα των μεγάλων αστικών περιοχών, όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται πλέον στην Κύπρο για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών καθώς και χώρων πρασίνου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και την αποφυγή άλλων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Στο μεταξύ, έχει τροχοδρομηθεί και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικασία για εφαρμογή προγράμματος επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ετοιμασία σχετικού καθοδηγητικού εγγράφου ή/και κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενθαρρύνει την αξιοποίηση του ως σημαντικού υδατικού πόρου. Η δράση αυτή αναμένεται ότι θα θεσπίσει τις ποιοτικές παραμέτρους που πρέπει να χαρακτηρίζουν το ανακυκλωμένο νερό καθώς επίσης και τον τρόπο χρήσης του. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι υφιστάμενες αντίστοιχες παράμετροι και τα σχετικά μέτρα που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ήδη αυστηρά και εντός των ορίων που μελετώνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι αρμόδιο για την τριτοβάθμια επεξεργασία και τη διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας. Η ετήσια παραγωγή των εν λόγω σταθμών (με εξαίρεση το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά) έχει φθάσει το 2016, τα 21.9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τα οποία διανέμονται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών καθώς και για χώρους πρασίνου.
Σημειώνεται ότι, το ανακυκλωμένο νερό που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου διοχετεύεται στον υδροφορέα Έζουσας, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Από εκεί αντλείται πλέον με τις ιδιότητες φρέσκου νερού και διανέμεται για χρήση μέσω του Κυβερνητικού δικτύου για αρδευτικούς σκοπούς μόνο. Παρόμοια, σημαντικές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας διοχετεύεται στον υδροφορέα Ακρωτηρίου ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για αρδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 17, η Κύπρος υπέβαλε τον Ιούνιο του 2016 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής (ΠΕ-2014) της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, με κατάλογο 57 οικισμών (7 αστικών και 50 αγροτικών) με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000, στους οποίους έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Στους 36 από αυτούς έχουν ήδη συμπληρωθεί τα απαιτούμενα έργα με αποτέλεσμα να παράγονται σημαντικές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού, το οποίο παροχετεύεται για χρήση, σύμφωνα με τις νενομισμένες Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων και τη σχετική Νομοθεσία. Η διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τα αγροτικά συμβούλια αποχετεύσεων γίνεται από τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια, τα οποία διοχετεύουν το νερό αυτό σε περιοχές των εμπλεκομένων δήμων/κοινοτήτων.

Σημειώνεται επίσης ότι κάποιες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού παράγονται και από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2000, καθώς επίσης και σε στρατόπεδα και νοσοκομεία, το οποίο διατίθεται σύμφωνα με τις νενομισμένες Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων και το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 379/2015.Ποσότητες και Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού
Back To Top