Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό.

Στις 26.8.2015, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες προνοούνταν στον Περί Αποβλήτων Νόμο Ν.185(Ι)/2011, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αρ. απόφασης 79.302). Η Υπουργική Απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2016, με την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της σχετικής τροποποίησης του Νόμου Ν.185(Ι)/2011. Σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο Ν.3(Ι)/2016, η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών φορέων για συλλογή, μεταφορά και διάθεση αποβλήτων και η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών λειτουργίας Μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς και η αδειοδότηση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και Μονάδων επεξεργασίας/κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, γίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι η υλοποίηση των νέων έργων υποδομής που προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική, θα προωθείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει όσα έργα βρίσκονταν υπό εξέλιξη τη δεδομένη στιγμή. Τονίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει την υλοποίηση των έργων υποδομής εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αδυνατούσε να αναλάβει την υλοποίηση τους. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, και σύμφωνα με τον Περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμο [Ν.85(Ι)/2005], το Υπουργείο Εσωτερικών εκχωρεί τα έργα στα αντίστοιχα Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης, για τη διαχείριση και λειτουργία τους.

Στα πλαίσια αυτά, το ΤΑΥ προωθεί την υλοποίηση των πιο κάτω έργων υποδομής:
1.Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) επαρχίας Λεμεσού.
Το έργο αφορά την αποκατάσταση 44 ΧΑΔΑ στην επαρχία Λεμεσού, μεταξύ των οποίων και ο ενεργός ΧΑΔΑ στο Βατί και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
2.Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) επαρχίας Λευκωσίας.
Το έργο αφορά την αποκατάσταση 20 ΧΑΔΑ στην επαρχία Λευκωσίας, μεταξύ των οποίων και ο ενεργός ΧΑΔΑ στον Κοτσιάτη και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
3.Επέκταση/αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Πάφου σε Μονάδα Επεξεργασίας και κατασκευή νέου κυττάρου.
Το έργο αφορά την κατασκευή Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Μαραθούντα για την επεξεργασία και διάθεση των στερεών δημοτικών αποβλήτων της επαρχίας Πάφου και κατασκευή νέου κυττάρου για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων αναγκών.
4.Πύκνωση Δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ).
Το υφιστάμενο Δίκτυο περιλαμβάνει παγκύπρια 22 σημεία συλλογής. Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν κατασκευαστεί 8 ΠΣ, στην Επαρχία Λάρνακας 6 ΠΣ, στην Επαρχία Πάφου 4 ΠΣ και στην Επαρχία Λεμεσού 4 ΠΣ. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου δικτύου και οι ανάγκες επέκτασης του και στη συνέχεια, να κατασκευαστούν νέα ΠΣ, τα οποία θα καλύψουν πιθανά κενά και ελλείψεις, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες. Το έργο της Πύκνωσης των ΠΣ θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020.


Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο Τμήμα για τον καταρτισμό της Εθνικής Πολιτικής στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων.Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) των Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού

Back To Top