English | Turkçe
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΤμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΤμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Κυπριακή ΔημοκρατίαΤμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
English | Turkçe
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Προγραμματισμός

English


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Η κυβερνητική υδατική πολιτική εστιάζεται στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και άλλων μη συμβατικών πηγών νερού όπως είναι το ανακυκλωμένο νερό, η χρήση του οποίου αποδεσμεύει ίσες ποσότητες καλής ποιότητας νερού. Το ανακυκλωμένο νερό, που προέρχεται από την επεξεργασία των λυμάτων των αποχετευτικών συστημάτων, χρησιμοποιείται για άρδευση υφιστάμενων γεωργικών καλλιεργειών και για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Η πλήρης αξιοποίηση των λυμάτων είναι μια μακροχρόνια και δαπανηρή διαδικασία η επιτυχία της οποίας όμως αναμένεται να μειώσει την ανάγκη διάθεσης νερού για σκοπούς ύδρευσης από άλλες πηγές.

Όσον αφορά την εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρόγραμμα με στόχο την εγκατάσταση κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό πέραν των 2.000 ατόμων. Το Πρόγραμμα Εφαρμογής ″2008″, περιλαμβάνει τις 4 ευρύτερες αστικές περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, την Αγία Φύλα, τις δύο τουριστικές περιοχές της Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου και 50 αγροτικές κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό πέραν των 2.000 ατόμων. Για την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, λεπτομερών σχεδίων και περιβαλλοντικών μελετών για 28 από τις αγροτικές κοινότητες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εφαρμογής, είχε εξασφαλιστεί βοήθεια ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα στα πλαίσια εντοπισμού και επίλυσης αποχετευτικών προβλημάτων σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2.000 και με στόχο την ιεράρχηση της σοβαρότητας των προβλημάτων και τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος κατασκευής των αποχετευτικών έργων παγκύπρια, τόσο το ίδιο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.) όσο και οι ιδιώτες μελετητές για το Τ.Α.Υ., έχουν εκπονήσει προκαταρκτικές αναγνωριστικές μελέτες (ΠΑΜ) για 99 κοινότητες, οι οποίες υπέβαλαν αιτήματα μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων τους. Τα πορίσματα των ΠΑΜ υπέδειξαν για 83 από τις Κοινότητες αυτές παγκύπρια, την ανάγκη εγκατάστασης κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, το οποίο θα αποτελείται από δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων. Σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, το Τ.Α.Υ. είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση τους.
Σήμερα, η ισχύουσα Κυβερνητική Πολιτική στα πλαίσια των περικοπών στον Κρατικό Προϋπολογισμό εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι η αναστολή της εκτέλεσης όλων των αποχετευτικών έργων στις αγροτικές κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2000 ατόμων και γι΄αυτό ο προϋπολογισμός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δεν διαθέτει οποιεσδήποτε πιστώσεις για την εκτέλεση αποχετευτικών έργων στις κοινότητες αυτές. Ως εκ τούτου τα έργα αυτά έχουν ανασταλεί.

Με σκοπό την απεξάρτηση από την βροχόπτωση της παροχής πόσιμου νερού στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα, κατασκευάστηκαν το 1997 η Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, τον Ιούνιο 2001 η Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας η οποία βρίσκεται υπό ανακαίνιση μέχρι τον Ιούνιο 2014, το 2009 η Κινητή Μονάδα Επεξεργασίας του Υδροφορέα του ποταμού Γαρύλλη και το 2010 η κινητή μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια. Επίσης κατασκευάστηκε το 2012 η Μονάδα Αφαλάτωσης στην περιοχή Επισκοπής. Λόγω του ότι οι ανάγκες ύδρευσης μπορούν να καλυφθούν από τις συμβατικές πηγές νερού, οι Μονάδες Αφαλάτωσης έχουν τεθεί σε εφεδρεία εκτός από τη Μονάδα στη Δεκέλεια, η οποία λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή.

Επίσης, προωθείται η εκτέλεση των επιπρόσθετων υδατικών έργων που προβλέπονται από το σχέδιο υδατικής ανάπτυξης, που έχει εκπονηθεί για την περίοδο μέχρι το 2015. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού ήδη συμπληρώθηκε η κατασκευή του φράγματος Αρμίνου, στον ποταμό Διαρίζο η κατασκευή του φράγματος Ταμασού, στον ποταμό Πεδιαίο η κατασκευή του φράγματος Κανναβιού, στον ποταμό ΄Εζουσα η κατασκευή του φράγματος Κλήρου - Μαλούντας - Ακακίου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί το φράγμα Σολέας ενώ άλλα μικρότερα έργα βρίσκονται στο στάδιο της προμελέτης. Προγραμματίζεται η ανέγερση του Φράγματος Αραδίππου για σκοπούς προστασίας από πλημμύρες και αποθήκευσης νερού για άρδευση, του Φράγματος Τερσεφάνου για αποθήκευση του ανακυκλωμένου νερού, μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία, για σκοπούς άρδευσης και του Φράγματος Ιδαλίου για εμπλουτισμό του υδροφορέα.

Παράλληλα, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για μείωση της ζήτησης νερού με την ανάπτυξη υδατικής συνείδησης για σωστή χρήση του μοναδικού αυτού αγαθού της φύσης.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) που προέκυψε μετά από μια μακρόχρονη περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κυβερνητικής πολιτικής. Στόχος της Οδηγίας αυτής είναι η διατήρηση, βελτίωση και διασφάλιση της καλής κατάστασης των υδάτων (επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων) μέχρι το 2015 και η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Στα πλαίσια αυτά, έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατόπιν εξάμηνης διαβούλευσης με το κοινό το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ), το Πρόγραμμα Μέτρων, το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, καθώς και προτάσεις για Αναθεώρηση της Υδατικής Πολιτικής. Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, το οποίο συμπληρώνει και υποστηρίζει το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο του 2011 και ακολούθως υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί του παρόντος, υλοποιείται το Πρόγραμμα Μέτρων το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.
Στα πλαίσια της Εφαρμογής των Μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των Υδάτων προγραμματίζεται η κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων από την αποκατάσταση του σκυβαλότοπου στην περιοχή Βατί. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ του Ελβετικού Κράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικός στόχος του είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων για βελτίωση της κατάστασης του ύδατος στο Φράγμα Πολεμιδιών το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή Βατί και το οποίο αξιολογήθηκε ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η συνολική διάρκεια του έργου υπολογίζεται στους πενήντα τέσσερις (54) μήνες με χρονικό πλαίσιο εφαρμογής από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.

Παράλληλα άρχισαν οι εργασίες για την ετοιμασία του δεύτερου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την περίοδο 2015-2021. Στα πλαίσια αυτά δημοσιεύτηκε το έγγραφο διαβούλευσης για το χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών του δεύτερου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας, το οποίο τέθηκε σε εξάμηνη δημόσια διαβούλευση. Θα ακολουθήσουν η επαναξιολόγηση των πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούνται στους υδάτινους πόρους ο προσδιορισμός των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των νερών και η αναθεώρηση του Προγράμματος Μέτρων όπου αυτό επιβάλλεται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες ετοιμάζονται χάρτες επικινδυνότητας και ετοιμάζεται Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας το οποίο θα εφαρμοστεί το 2015. Όλα τα πιο πάνω θα τύχουν δημόσιας διαβούλευσης.Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
© 2003 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων