Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΛΙΚΙΟΥ

Υπογράφηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. - ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 3/2019 για τον Σχεδιασμό, Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων για την Κοινότητα Απλικίου, Φάση 1 για το ποσό των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ (€114.598,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους του Αναδόχου ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Δρ Εμμανουήλ Διαλυνάς.
Back To Top