Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Υπογραφή σύμβασης για το «Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργιά του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και συναφών εργασιών»
ΤΤΥ 12/2017


Υπογράφηκαν την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι Δύο Συμβάσεις που αφορούν στο «Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και Συναφών Εργασιών», για την συνολική τιμή των €10.592.648,50 (Δέκα Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων, Εξακοσίων Σαράντα οκτώ Ευρώ και 50/100) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Και οι Δύο Συμβάσεις, έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία KARKANIAS –ELBIOMEC-PORTO CARRAS-AQUAMECH JV .

Η πρώτη σύμβαση, με Εργοδότη το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και διάρκειας δυο χρόνων, αφορά στον «Σχεδιασμό και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και Συναφών Εργασιών», με τιμή που ανέρχεται στα €6.291.173,50 (Έξη Εκατομμύρια, Διακόσιες Ενενήντα Μία Χιλιάδες, Εκατό Εβδομήντα Τρία Ευρώ και 50/100), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η δεύτερη σύμβαση, με Εργοδότη και Φορέα Λειτουργίας του Έργου το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας και χρονικής διάρκειας είκοσι ετών, αφορά στη «Λειτουργία και Συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας», η τιμή της οποίας ανέρχεται στα €4.301.475,00 (Τέσσερα Εκατομμύρια, Τριακόσιες Μία Χιλιάδες και Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Τις συμβάσεις υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κα. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Σολέας, ο Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας, κ. Αντρέας Χατζηπάκκος και εκ μέρους του Αναδόχου, ο Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας KARKANIAS –ELBIOMEC-PORTO CARRAS-AQUAMECH JV, κ. Χρήστος Γανωτής. Κατά την υπογραφή των συμβάσεων παρευρέθηκαν, εκ μέρους της Κοινοπραξίας, η κα. Σταυρούλα Γανωτή και ο κ. Γιώργος Καρκανιάς καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Η πρώτη σύμβαση που αφορά στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας και συναφών εργασιών» αποτελεί μέρος του Αποχετευτικού Έργου των Κοινοτήτων του Συμπλέγματος Σολέας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την Προγραμματική Περίοδο 20014-2020.

Η δεύτερη σύμβαση που αφορά στη «Λειτουργία και Συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας» θα χρηματοδοτηθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας, ως ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου.
Back To Top