Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο- Μέρος Α: Για το Υδατικό Έργο Αμαθούντας και Μέρος Β : Για το Υδατικό Έργο Σούνι-Ζανατζιά.

Υπογράφηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, η πιο πάνω Σύμβαση, για το συνολικό ποσό των Εκατόν Εβδομήντα Δυο Χιλιάδων, Εκατόν Ογδόντα Ευρώ και 50/100 (€172.180,50), πλέον Φ.Π.Α.. Αναλυτικά, για το Μέρος Α:Υδατικό Έργο Αμαθούντας, ανέρχεται στις Εκατόν Έξι Χιλιάδες και Εννιακόσια Είκοσι Οκτώ (106.928,00) Ευρώ και για το Μέρος Β : Υδατικό Έργο Σούνι-Ζανατζιά, ανέρχεται στις Εξήντα Πέντε Χιλιάδες, Διακόσια Πενήντα Δυο Ευρώ και 50/100 (€65.252,50), πλέον Φ.Π.Α.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ.Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους των κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Γιαταγάνας.
Back To Top