NEWS - Press Releases


12/10/2017 15:35
The Minister of Justice participated in the EU Justice and Home Affairs Council

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου εκπροσώπησε την Κύπρο στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μετά και την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή 20 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετέχει στο κολλέγιο Εισαγγελέων, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, θα αποτελεί το όργανο λήψεως αποφάσεων, με εκπρόσωπό της ως Ευρωπαίο Εισαγγελέα.

Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για την ποινική δικαιοσύνη στην Ένωση και εξήρε τη σημασία της απόφασης, η οποία αποτελεί την απαρχή μιας νέας συλλογικής προσπάθειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, της Ένωσης. Με την υιοθέτηση του κανονισμού, τόνισε, ενεργοποιείται πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, ένας νέος θεσμός που θα ξεκινήσει να λειτουργεί επιχειρησιακά το 2020 με έδρα το Λουξεμβούργο και ο οποίος θα αποτελέσει, μέσα από τον συντονισμό των υπηρεσιών των κρατών μελών, την προμετωπίδα των προσπαθειών για καταπολέμηση της απάτης και των αδικημάτων οικονομικής φύσης. Η Κύπρος, όπως ανέφερε, υπήρξε ένας από τους βασικούς συνδιαμορφωτές της πρότασης με τη σημερινή κολεγιακή του μορφή, αναγνωρίζοντας την πρόσθετη αξία του θεσμού, ο οποίος θα συνδράμει στη διερεύνηση υποθέσεων εν εξελίξει ενώπιον κυπριακών δικαστηρίων για αδικήματα, τα οποία έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αφορούν απάτη, διαφθορά και οικονομικό έγκλημα.

Στο πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου, συζητήθηκε επίσης η θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος ανταλλαγής ποινικών μητρώων, σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών, με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS TCN). Η πρόταση αυτή δίνει την ευχέρεια στις διωκτικές αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν πληροφόρηση και να έχουν εικόνα για το ποινικό ιστορικό των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρόταση καθώς θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ενάντια στο διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία. Αφού εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στη συμπερίληψη των πληροφοριών των ποινικών μητρώων και των Ευρωπαίων πολιτών με διπλή υπηκοότητα, επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να αφεθούν κενά στον τομέα της παροχής πληροφοριών και θα πρέπει να εξευρεθεί ένας συνεκτικός μηχανισμός που να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες των υπηρεσιών των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνόδου, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Μετά την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014, οι Υπουργοί θα εξετάσουν σήμερα την πορεία υλοποίησης των μέτρων που αποφασίστηκαν και θα καθορίσουν τις μελλοντικές προτεραιότητες στα θέματα ασφάλειας, δικαιοσύνης και μετανάστευσης, δίδοντας έμφαση στους τομείς της τρομοκρατίας, του διαδικτυακού εγκλήματος, της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και των Συμφωνιών Επανεισδοχής με τρίτες χώρες.

----------------------------
ΕΑ/ΕΙ


The Minister of Justice and Public Order, Mr Ionas Nicolaou, represented Cyprus in the deliberations of the EU Justice and Home Affairs (JHA) Council held today in Luxembourg.

During the proceedings, the Council Regulation establishing the European Public Prosecutor’s Office was adopted, following the approval of the European Parliament last week, with the participation of 20 member states, including Cyprus. The Republic of Cyprus will participate in the College of Prosecutors, which, according to the provisions of the Regulation, will be the decision-making body, with its representative as European Public Prosecutor.

In his intervention, the Justice Minister noted that this was a historic day for criminal justice in the EU and praised the importance of the decision, which is the beginning of a new collective effort at pan-European level to protect the financial interests of the member states and of the Union. With the adoption of the regulation, he stressed, the European Public Prosecutor's Office is activated. A new institution, as he said, that it will be operational in 2020 based in Luxembourg and which, through the coordination of the member states’ services, will be the frontrunner of the efforts to combat fraud and offenses of an economic nature. Cyprus, as he noted, has been one of the main co-modifiers of the proposal in its current collegial form, recognizing the institution’s added value, which will assist in investigating cases, currently under way, before Cypriot courts for offenses, which are of a fraud, corruption and financial crime.

The Council also discussed the establishment of a central system for the exchange of criminal records concerning convictions against third-country nationals and stateless persons in order to supplement and support the European Criminal Records Information System (ECRIS TCN). This proposal allows member states' prosecution authorities to obtain information and to have an insight into the criminal history of third-country nationals who are in the Union’σ territory and is part of the measures to prevent and combat terrorism.

In his intervention, the Justice Minister stressed that this was an important proposal as it would be a very useful tool against cross-border crime and terrorism. After expressing Cyprus' support for the inclusion of criminal record information of European citizens with dual citizenship, he pointed out that gaps in the provision of information should not be left open and a coherent mechanism should be found to meet the operational needs of the services of the member states.

During the afternoon session, Ministers will exchange views on the midterm evaluation of the strategic guidelines on justice and home affairs. Following the adoption of the guidelines by the European Council in 2014, Ministers will now look at the progress in the implementation of the measures that have been decided and will define future priorities in the areas of security, justice and immigration, focusing on the areas of terrorism, internet crime, the effective implementation of the Common European Asylum System and the Readmission Agreements with third countries.

_____________
EA

Back to the top