ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


06/10/2017 12:18
Φτώχια και κοινωνικός αποκλεισμός 2016


Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού (AROPE) 27,7%

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2016, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, 27,7% του πληθυσμού ή 233.942 άτομα βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από τους 9 βασικούς δείκτες στη Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020»). Πιο συγκεκριμένα, 27,7% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 28,9%. Η βελτίωση αντικατοπτρίζεται τόσο στα ποσοστά των αντρών όσο και των γυναικών, 26,6% και 28,7% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη αυτού από το 2008 μέχρι και το 2016.
Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας (AROP)
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά του βρισκόταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας, παρουσίασε μια οριακή μείωση, φτάνοντας στο 16,1% σε σχέση με 16,2% που ήταν το 2015, το οποίο ήταν και το ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός. Το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας το 2016 ήταν στα €8.412 για νοικοκυριά ενός ατόμου, σε σχέση με €8.276 το 2015 και στα €17.665 για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά, σε σχέση με €17.380 το 2015.

Δείκτης Σοβαρής Υλικής Στέρησης (SMD)
Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσε για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνεια του, να έχει το χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη (βλ. ορισμούς στις μεθοδολογικές πληροφορίες), μειώθηκε το 2016 στο 13,6% σε σχέση με 15,4% που είχε φτάσει το 2015.

Δείκτης Πολύ Χαμηλής Έντασης Εργασίας (LWI)
Το ποσοστό του πληθυσμού στις ηλικίες 0-59 ετών, το οποίο ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, παρουσιάζει επίσης μια οριακή μείωση το 2016 μετά από μια συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο 10,6% σε σχέση με 10,9% που είχε φτάσει το 2015.

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται ξεχωριστά οι πιο πάνω δείκτες, οι οποίοι συμβάλλουν στον καταρτισμό του στρατηγικού δείκτη σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό.Οικονομική Ανισότητα
Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2016, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, ήταν €29.942, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς που ήταν €29.959.

Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με το δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2016 οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2015, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του εισοδήματος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, παρουσιάζει βελτίωση φτάνοντας το 2016 στο 4,9. Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,9 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 5,2 που ήταν το 2015. Επίσης, ο συντελεστής Gini, ο οποίος υπολογίστηκε στο 32,1%, μειώθηκε σε σχέση με το 2015 ο οποίος είχε φτάσει στο 33,6%.


Πίνακας
Δείκτης
2013
2014
2015
2016
Ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE)Σύνολο
%
27,8
27,4
28,9
27,7
Άντρες
%
26,8
26,0
28,1
26,6
Γυναίκες
%
28,8
28,8
29,8
28,7
Χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιαςΝοικοκυριά ενός ατόμου
9.524
8.640
8.276
8.412
Νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά
20.001
18.144
17.380
17.665
Ποσοστό κινδύνου φτώχιας κατά ηλικία (AROP)Σύνολο
%
15,3
14,4
16,2
16,1
0-17
%
15,5
12,8
16,7
17,1
18-64
%
14,4
13,4
15,9
15,1
65+
%
20,1
22,4
17,3
19,5
Σοβαρή υλική στέρηση (SMD)Σύνολο
%
16,1
15,3
15,4
13,6
Ποσοστό πληθυσμού στις ηλικίες 0-59 ετών που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας, κατά φύλο (LWI)Σύνολο
%
7,9
9,7
10,9
10,6
Άντρες
%
7,6
8,9
10,3
9,9
Γυναίκες
%
8,2
10,5
11,4
11,2
Μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού
35.106
33.052
29.959
29.942
Συντελεστής S80/S20
4,9
5,4
5,2
4,9
Συντελεστής Gini
%
32,4
34,8
33,6
32,1ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) διεξάγεται με βάση τον Κανονισμό αρ.1177/2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) ως η κύρια πηγή συγκριτικών στοιχείων μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα που αφορούν στη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση ορισμένων κοινωνικό-οικονομικών μεγεθών που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, ο καταρτισμός συστηματικών στατιστικών σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες, τις ανισότητες στις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και ο καταρτισμός διαρθρωτικών δεικτών κοινωνικής συνοχής.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε το 2016 με οικονομικό έτος αναφοράς το 2015, κάλυψε δείγμα 4.178 νοικοκυριών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αγροτικές και αστικές περιοχές.

Η έρευνα διεξάγεται πάνω σε ετήσια βάση με εναλλασσόμενο δείγμα νοικοκυριών από το 2005 και αποτελείται από δύο μέρη (συνιστώσες), τη συγχρονική (cross-sectional) και τη διαχρονική (longitudinal) συνιστώσα. Η συγχρονική συνιστώσα της έρευνας αναφέρεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή περίοδο, ενώ η διαχρονική αναφέρεται στις αλλαγές που παρουσιάζονται σε ατομικό επίπεδο σε χρονικό διάστημα τριών ή τεσσάρων χρόνων.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

Ορισμοί

Ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE): Ποσοστό κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζει σε νοικοκυριά που έχουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας. Κάθε άτομο υπολογίζεται μόνο μία φορά, έστω και αν εμπίπτει σε πέρα από έναν δείκτη.

Χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας: Το όριο φτώχιας ορίζεται στο 60% του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού (συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των μελών του μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) διά το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών στάθμισης: 1ος ενήλικας = 1,0, υπόλοιπα άτομα ηλικίας 14 χρονών και άνω = 0,5 και άτομα κάτω των 14 χρονών = 0,3. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού είναι το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης των μελών του.

Ποσοστό κινδύνου φτώχιας (AROP): Ποσοστό κινδύνου φτώχιας είναι το ποσοστό των ατόμων που έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. Μετρά τη σχετική φτώχια και όχι την απόλυτη φτώχια.

Σοβαρή υλική στέρηση (SMD): Με τον όρο σοβαρή υλική στέρηση εννοούμε τον πληθυσμό που στερείται λόγω οικονομικών δυσκολιών τουλάχιστο τέσσερα από τα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες: 1) καθυστέρηση στην αποπληρωμή πάγιων λογαριασμών (ρεύμα, νερό κ.λπ.), ενοίκιο ή δόσεις δανείων κύριας κατοικίας ή δόσεις άλλων δανείων, 2) οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών, 3) οικονομική αδυναμία στην αντιμετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών, 4) οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση, 5) οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης αξίας, 6) οικονομική αδυναμία να διαθέτουν αυτοκίνητο, 7) οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο, 8) οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση, 9) οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων.

Πολύ χαμηλός δείκτης έντασης εργασίας (LWI): Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-59 που ζει σε νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη τους (ηλικίας 18-64) εργάστηκαν λιγότερο από 20% της δυνατότητας απασχόλησης τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού αριθμού των μηνών που εργάστηκαν όλα τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 18-64 (δεν περιλαμβάνονται τα εξαρτώμενα παιδιά) προς τον συνολικό αριθμό των μηνών που τα άτομα αυτά θεωρητικά θα μπορούσαν να είχαν δουλέψει, κατά την περίοδο αναφοράς.

Δείκτης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής S80/S20): Αναφέρεται στην αναλογία του συνόλου του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος που λαμβάνεται από το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ως προς το σύνολο του ανάλογου εισοδήματος που λαμβάνει το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα. Συγκρίνει, δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσμού με το 20% του «φτωχότερου».

Δείκτης άνισης κατανομής του εισοδήματος (συντελεστής Gini): Δείκτης ανισότητας ή συγκέντρωσης του εισοδήματος. Αν τα εισοδήματα ήταν εξίσου κατανεμημένα στον πληθυσμό, τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 0 (πλήρης ισότητα). Αν όμως τα εισοδήματα ήταν όλα συγκεντρωμένα σε ένα άτομο, τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 100. Αύξηση στην τιμή του συντελεστή Gini συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δήμητρα Κώστα: Τηλ:+35722605112, Ηλ. Ταχ.: dcosta@cystat.mof.gov.cy
Χαράλαμπος Χαραλάμπους: Τηλ:+35722602241, Ηλ. Ταχ.: chcharalambous@cystat.mof.gov.cy
______________

ΕΛ /ΕΓ

At Risk of Poverty or Social Exclusion (AROPE) 27,7%

According to the results of the survey on Income and Living Conditions (SILC) 2016, with income reference period year 2015, 27,7% of the population or 233.942 persons were at risk of poverty or social exclusion (AROPE indicator, one of the 9 headline indicators in the European Union’s strategy «Europe 2020»). Namely, 27,7% of the population was living in households whose disposable income was below the at-risk-of-poverty threshold or was living in severely material deprived households or was living in households with very low work intensity. This indicator exhibited an improvement in comparison with the previous year which reached 28,9%. This improvement is reflected both in the percentages of men and women, with 26,6% and 28,7% respectively, with women maintaining throughout the years their unfavorable position in respect to men. Chart 1 shows the evolution of this indicator in the years 2008 to 2016.
At-Risk-of-Poverty Indicator (AROP)

The percentage of the population that was at-risk-of-poverty, meaning that its disposable income was below the at-risk-of-poverty threshold, exhibited a marginal decrease, reaching 16,1% in respect to 16,2% that was in 2015, which was the highest ever reached. The at-risk-of-poverty threshold in 2016 was €8.412 for single person households in respect to €8.276 which was in 2015 and €17.665 for households with 2 adults and 2 dependent children in respect to €17.380 in 2015.

Severe Material Deprivation Indicator (SMD)

The percentage of the population that were severely materially deprived, meaning that they could not afford for example to pay their rent or utility bills or their loans, to keep their home adequately warm in winter, to face unexpected but necessary expenses (see definitions in the methodological information), decreased in 2016 to 13,6% in comparison to 15,4% that was in 2015.

Very Low Work Intensity Indicator (LWI)

The percentage of the population aged 0-59, that was living in households with very low work intensity, meaning that the adults in the household worked less than 20% of their work potential during the past year, also showed a marginal decrease in 2016, after exhibiting a continuous increase in the previous years, reaching 10,6% in comparison to 10,9% in 2015.

In Chart 2 that follows each of the three indicators contributing to the computation of the strategic indicator at-risk-of-poverty or social exclusion is presented separately.

Income Inequality

The mean annual disposable income of the household for 2016, with income reference period the year 2015, was €29.942, remaining at almost the same levels with the respective amount of the previous year, which was €29.959.

Income inequality is mainly described by the indicators on income distribution in quintiles, S80/S20 and the income inequality coefficient Gini. In 2016 both ratios of income inequality, referring to income year 2015, exhibited a decrease in relation to the previous year, thus indicating an improvement in the income distribution of the households. Specifically, the ratio S80/S20, which examines the income share of the 20% of the population with the highest income to that of the 20% of the population with the lowest income, reached 4,9 units in 2016. Namely, the income share of the 20% of the population with the highest income was 4,9 times higher than that of the 20% of the population with the lowest income, in comparison with 5,2 which was in 2015. Additionally, the Gini coefficient, which was estimated to 32,1%, has decreased in relation to 2015, which has reached 33,6%.


Table
Indicator
2013
2014
2015
2016
At-risk-of-poverty or social exclusion rate (AROPE)Total
%
27,8
27,4
28,9
27,7
Men
%
26,8
26,0
28,1
26,6
Women
%
28,8
28,8
29,8
28,7
At-risk-of-poverty threshold1 person households
9.524
8.640
8.276
8.412
Households with 2 adults and 2 dependent children
20.001
18.144
17.380
17.665
At-risk-of-poverty rate by age (AROP)Total
%
15,3
14,4
16,2
16,1
0-17
%
15,5
12,8
16,7
17,1
18-64
%
14,4
13,4
15,9
15,1
65+
%
20,1
22,4
17,3
19,5
Severe material deprivation (SMD)Total
%
16,1
15,3
15,4
13,6
Percentage of population aged 0-59 living in households with very low work intensity, by gender (LWI)Total
%
7,9
9,7
10,9
10,6
Men
%
7,6
8,9
10,3
9,9
Women
%
8,2
10,5
11,4
11,2
Mean annual disposable income of the household
35.106
33.052
29.959
29.942
S80/S20 quintile share ratio
4,9
5,4
5,2
4,9
Gini coefficient
%
32,4
34,8
33,6
32,1


METHODOLOGICAL INFORMATION

Survey identity
The survey on Income and Living Conditions of the Households (EU-SILC) is conducted in accordance to the Regulation of the European Council and the European Parliament (No. 1177/2003) and is used by the European Statistical Service (EUROSTAT) as the main source of comparable information among the member states of the European Union (EU) on matters related to poverty and social exclusion.

The main objective of the survey is the study of various socio-economic indicators, which affect the living conditions of the population, the compilation of systematic statistics in relation to the income inequalities, the inequalities in living conditions of the households, poverty and social exclusion, as well as the compilation of structural social cohesion indicators.

Coverage and data collection
The survey which was conducted in 2016, with income reference period year 2015, covered a sample of 4.178 households in all districts of Cyprus, both urban and rural areas.

The survey is carried out on an annual basis with a rotational sample since 2005 and it consists of two components, the cross-sectional and the longitudinal one. The cross-sectional refers to a point in time or period, whereas the longitudinal refers to the changes that arise on a personal level during a period of three to four years.

The data collection was carried out with personal and telephone interviews at the households using electronic questionnaires.

Definitions
At-risk-of-poverty or social exclusion rate (AROPE): At-risk-of-poverty or social exclusion rate is the percentage of the population who are: at risk of monetary poverty or severely material deprived or living in a household with a very low work intensity. Persons are only counted once even if they are present in several sub-indicators.

At-risk-of-poverty threshold: is set at 60% of the national median equivalised disposable income, which is calculated by dividing the total disposable income of the household (total disposable income of all its members after social transfers) by the equivalised household size, which is calculated using the following weights: First adult=1,0 unit, second and each subsequent household member aged 14 years and over=0,5 and each household member aged under 14=0,3. The household equivalent size is the sum of the weights of its members.

At-risk-of-poverty rate (AROP): The at-risk-of-poverty rate is the share of persons with an equivalised disposable income (after social transfers) below the at-risk-of-poverty threshold. It measures relative poverty and not absolute poverty.

Severe material deprivation (SMD): Severely materially deprived is the population living in conditions severely constrained by a lack of resources. They experience at least 4 out of 9 of the following deprivation items: Cannot afford 1) to pay rent or utility bills or loans 2) keep home adequately warm, 3) face unexpected expenses, 4) eat meat, fish or a protein equivalent every second day, 5) a week holiday away from home, 6) a car, 7) a washing machine, 8) a colour TV, or 9) a telephone.

Very low work intensity (LWI): The percentage of the population aged 0-59, that was living in households whose adults (aged 18-64) worked less than 20% of their work potential during the past year. Work Intensity (WI): The work intensity of a household is the ratio of the total number of months that all household members aged 18-64 (excluding dependent children) have worked during the income reference year and the total number of months the same household members theoretically could have worked in the same period.

Income distribution ratio, S80/S20: The income quintile share ratio or the S80/S20 ratio is calculated as the ratio of total equivalised disposable income received by the 20% of the population with the highest equivalised disposable income (the top quintile) to that received by the 20% of the population with the lowest equivalised disposable income (the bottom quintile).

Inequality of income distribution, Gini coefficient: Measure of (income) inequality or concentration. If incomes were equally distributed the Gini coefficient would be 0. At the other extreme if the richest unit received all income the Gini coefficient would be 100. An increase in the Gini coefficient thus represents an increase in inequality.

For more information:
Demetra Costa: Tel:+35722605112, Email: dcosta@cystat.mof.gov.cy
Charalambos Charalambous: Tel:+35722602241, Email: chcharalambous@cystat.mof.gov.cy

____________

EL /EG

Επιστροφή στην αρχή