ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


07/12/2017 12:27
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - Πληθωρισμός 0,3%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2017 αυξήθηκε κατά 0,10 μονάδες και έφτασε στις 99,44 μονάδες σε σύγκριση με 99,34 μονάδες τον Οκτώβριο 2017. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2016 - Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι μείωσης -1,5% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες καταγράφηκαν στα Πετρελαιοειδή (4,2%) και τον Ηλεκτρισμό (2,9%) συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2016. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,1%), ενώ οι κατηγορίες Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (-2,8%) και Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού (-2,0%) κατέγραψαν μείωση. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2017, αύξηση παρουσιάστηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (1,5%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,6%), ενώ μείωση σημειώθηκε στην Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (-2,3%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2017 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016, ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,25) και Μεταφορές (0,22). Αρνητική επίδραση είχε η Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού (-0,14). (Πίνακας 3)

Η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,13) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2017 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2016 είχαν τα λαχανικά (0,24) και τα πετρελαιοειδή (0,19) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι πατάτες (-0,11) και τα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης (-0,07). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,11) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 850 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

-------------------------------

ΑΧ

In November 2017, the Consumer Price Index increased by 0,10 units to 99,44 units compared to 99,34 units in October 2017. Compared to November 2016, CPI is increased by 0,3% while for the period January - November 2017, CPI is increased by 0,6% compared to the corresponding period of the previous year. (Table 1)

In the twelve-month period from December 2016 to November 2017, in comparison to the period from December 2015 to November 2016, the annual average rate of change of the CPI was 0,6%. The corresponding annual average rate of change of the CPI in the previous twelve month period was -1,5%.

As regards the economic origin, the largest changes were recorded in Petroleum Products (4,2%) and  Electricity (2,9%) when compared to the Index of November 2016. (Table 2)

Analysis of changes

Compared to November 2016, increase was noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,1%) while decrease was monitored in Alcoholic Beverages and Tobacco (-2,8%) and Furnishings, Household Equipment and Routine Maintenance of the House (-2,0%). (Table 1)

In comparison to the CPI of October 2017, increase was recorded in Clothing and Footwear (1,5%). (Table 1)

For the period January – November 2017, compared to the corresponding period of the previous year, the largest positive change was noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,6%). Decrease was recorded in Alcoholic Beverages and Tobacco (-2,3%). (Table 1)

Analysis of effects

The categories with the largest positive effect on the change of the CPI of November 2017 when compared to November 2016 were the following: Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,25) and Transport (0,22). The category Household Equipment and Routine Maintenance of the House (-0,14) had a negative effect. (Table 3)

The category with the largest positive effect on the change of the CPI compared to the previous month, was the Clothing and Footwear (0,13). (Table 3)

Vegetables (0,24) and petroleum products (0,19) had the most notable positive effect on the change of the CPI of November 2017 compared to November 2016, whereas potatoes (-0,11) and cleaning and maintenance products (-0,07) had the biggest negative effect. (Table 4)

Finally, clothing (0,11) had the most positive effect on the change of the CPI of November 2017 compared to the previous month. (Table 5)METHODOLOGICAL NOTES

Definitions

The Consumer Price Index (CPI) is compiled to measure the changes of prices over time of consumer goods and services acquired, used or paid by households. Specifically, the national CPI of Cyprus covers the consumption expenses of specific goods and services (shopping basket of goods and services), of the resident households and of the households that intend to live in Cyprus for at least one year. CPI is the official index for the estimation of inflation.

The Inflation shows the change of the CPI when compared with the index of the corresponding month of the previous year.

The Effect represents the amount of the overall change in the General Index which is accounted for by any given category.

Collection

The price collection is carried out only in urban districts of Nicosia, Larnaca, Limassol and Paphos. For each city, the fluctuations in the product prices each month, are weighted according to their population. Specifically, the weights for the four districts are: Nicosia 42%, Limassol 30%, Larnaca 18% and Paphos 10%.

The prices of 850 goods and services are recorded once every month, except for some seasonal products (e.g vegetables and fruits), meat and fuels, whose prices are collected every week (every Thursday).

Base year

The index reference period was 2005=100 for the period between February 2006 and December 2015. From February 2016 and onwards, the base year is 2015=100.

Classification
Until December 2015, COICOP 4 classification was used for the calculation and the dissemination of the CPI. From January 2016 and onwards, CYSTAT is adopting the ECOICOP classification satisfying relevant Eurostat’s Regulation. In other words, the lowest level of detail for the classification used in CPI is COICOP 5-digits.

Further information

Constandia Papageorgiou: Tel: +35722602116, Email: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Andri Eftychiou: Τel: +35725878595, Email: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

-----------------------

AX


Επιστροφή στην αρχή