ΓΤΠ - ΑποστολήΑποστολή

Όραμα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως κρατική υπηρεσία επικοινωνίας. Μέρος της επικοινωνίας του κράτους με τους πολίτες του είναι η αντικειμενική και συνεχής ενημέρωση των Κυπρίων πολιτών αλλά και της διεθνούς κοινότητας για όλα τα θέματα που αφορούν την Κύπρο, το Κυπριακό ζήτημα και για θέματα που απορρέουν από τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πλήρη αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.

Στο εσωτερικό, στόχος του ΓΤΠ είναι μέσω μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής, η κατανόηση από τους πολίτες του κυβερνητικού έργου και των θέσεων και δραστηριοτήτων της Κυβέρνησης καθώς και η σφαιρική ενημέρωση των πολιτών για όλα τα θέματα που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν ως Κύπριους πολίτες και που επηρεάζουν τη ζωή τους. Απώτερος σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στην εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία του Κράτους, αλλά και να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους έναντι του Κράτους και παράλληλα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελος τους, είτε ως πολίτες ή επαγγελματίες είτε ως οργανωμένα σύνολα. Άλλος σημαντικός στόχος είναι η ενημέρωση των αξιωματούχων και λειτουργών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τα θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο στον τοπικό και διεθνή τύπο.

Στο εξωτερικό, στόχος είναι η ολόπλευρη προβολή της Κύπρου και η δημιουργία όσο το δυνατό πιο θετικής εικόνας για τη xώρα και η κατανόηση των θέσεων της Κύπρου πάνω σε σημαντικά πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα. Η επικοινωνία στο εξωτερικό επιτυγχάνεται μέσω των υπηρεσιών που διαθέτει το ΓΤΠ και της διασύνδεσης του με τα ξένα ΜΜΕ αλλά και πανεπιστημιακούς και άλλους οργανισμούς, πολιτικά πρόσωπα και άλλες προσωπικότητες.

Το ΓΤΠ μέσω της παραγωγής ενημερωτικού υλικού, όπως εκδόσεων, ηλεκτρονικών και μη, ταινιών και ψηφιακών δίσκων υψηλών προδιαγραφών προβάλλει την Κύπρο και συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της κυβέρνησης μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Επιπρόσθετα το ΓΤΠ στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα Αρχεία ανακοινωθέντων, εφημερίδων/περιοδικών, εκδόσεων, ταινιών και φωτογραφιών μέσω της διαχείρισης της λειτουργίας των αρχείων και της συντήρησης, ψηφιοποίησης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών.


Ο ρόλος του ΓΤΠ ως κρατικού φορέα επικοινωνίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και την επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Έχει σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία πρόσθετης αξίας στις πολιτικές που η κυβέρνηση επιθυμεί να εφαρμόσει για το κοινό καλό αλλά και στις διαδικασίες υλοποίησής τους.

Με αυτό το σκεπτικό, το ΓΤΠ λειτουργεί ως επικοινωνιακός φορέας για να συνεισφέρει στις περιπτώσεις που το κράτος χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον πολίτη, όπως:

• Για να βοηθηθεί το κοινό να αντιληφθεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης
• Για να παρέχει στοχευμένη ενημέρωση στους πολίτες.
• Για να διευκολύνει το κοινό σε ό,τι αφορά την παροχή κρατικών υπηρεσιών αλλά και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
• Για την ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου διεθνώς
• Για ενημέρωση του κοινού, ως απόρροια νομοθεσίας και σχετικής υποχρέωσης του κράτους για ενημέρωση των πολιτώνΕιδικότερα οι Αρμοδιότητες του ΓΤΠ έχουν ως εξής:

Ξένα Μέσα Ενημέρωσης
Το ΓΤΠ παρακολουθεί καθημερινά την αρθρογραφία και την ειδησεογραφία του διεθνούς Τύπου που σχετίζεται με το κυπριακό πρόβλημα ή που ενδιαφέρει την Κύπρο γενικά καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια Τμήματα και τις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό για κατάλληλο χειρισμό. Όλα τα σημαντικά δημοσιεύματα για την Κύπρο αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς αναφοράς. Επιπλέον, ετοιμάζονται προγράμματα επίσκεψης και επαφών ξένων δημοσιογράφων και ανταποκριτών στην Κύπρο με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ετοιμάζονται, επίσης, σχέδια προβολής της Κύπρου στις προεδρεύουσες χώρες της ΕΕ, τα οποία εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Τουρκικά Θέματα
Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του τουρκικού και τουρκοκυπριακού Τύπου και της καθημερινής έκδοσης σχετικού δελτίου στην αγγλική γλώσσα, της εξυπηρέτησης Τούρκων και Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων και της ετοιμασίας ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με την επικαιρότητα. Προσφέρει, ταυτόχρονα, συνοδεία σε Τούρκους και Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους που επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές για κάλυψη σημαντικών γεγονότων.

Εκδόσεις
Α) Εκδόσεις Υπουργείων: Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το ΓΤΠ έχει οριστεί ως ο εκδοτικός φορέας για όλες τις κυβερνητικές εκδόσεις που αποβλέπουν στην ενημέρωση και διαφώτιση στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Εκδίδονται πάνω από 300 εκδόσεις κρατικών υπηρεσιών κάθε χρόνο σε συνεργασία τόσο με ιδιωτικά τυπογραφεία, βάσει εγκεκριμένων διαδικασιών, όσο και με το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Β) Διαφωτιστικές Εκδόσεις: Ταυτόχρονα, το ΓΤΠ εκδίδει διαφωτιστικές εκδόσεις που σκοπό έχουν την ενημέρωση, σε διεθνές επίπεδο, για το κυπριακό πρόβλημα αλλά και για διάφορες πτυχές της ζωής της Κύπρου. Τα βασικά διαφωτιστικά έντυπα μεταφράζονται και κυκλοφορούν στις πλείστες ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και τις γλώσσες των περισσότερων χωρών όπου η Κύπρος έχει διπλωματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων της αραβικής και της κινεζικής γλώσσας. Για την επίτευξη του στόχου της διαφώτισης, το ΓΤΠ συνεργάζεται, επίσης, με επιφανείς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες για την έκδοση και προβολή βιβλίων και άρθρων που αφορούν την Κύπρο.

Προβολή Κυβερνητικών στόχων και προτεραιοτήτων
Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη προβολής βασικών προτεραιοτήτων/στόχων της κυβέρνησης, είτε στη βάση δικών του εισηγήσεων είτε με πρωτοβουλία των Υπουργείων και μετά από συνεννόηση και διαβούλευση και σε συντονισμό με τα Υπουργεία, ως επίσης και στα πλαίσια της προβολής των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρεσία. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερη προβολή των προτεραιοτήτων/στόχων αυτών, κάνοντας χρήση τόσο των μέσων και εργαλείων που προσφέρουν οι Κλάδοι του ΓΤΠ (π.χ. εκδόσεις, οπτικοακουστικές παραγωγές, φωτογραφικές εκθέσεις, ιστοσελίδα, κ.ά.), όσο και με υλοποίηση άλλων προτάσεων επικοινωνίας (δημόσια διαβούλευση, δημοσιογραφικές διασκέψεις, κ.ά.) καθώς και ολοκληρωμένες εκστρατείες επικοινωνίας.

Αποστολή Διαφωτιστικού Υλικού
Διαφωτιστικό υλικό διανέμεται δωρεάν από το ΓΤΠ και αποστέλλεται στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενειακές και φοιτητικές οργανώσεις, για κατάλληλη διανομή και αξιοποίηση σε πολλές χώρες. Αποστέλλονται, επίσης, ραδιοφωνικές εκπομπές σε ομογενειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφοδιάζονται ταυτόχρονα τα Κέντρα Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και άλλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με βιβλία ιστορικού, πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου για την Κύπρο. Το ίδιο διαφωτιστικό υλικό διατίθεται δωρεάν και στην Κύπρο, τόσο σε οργανωμένα σύνολα και ιδρύματα όσο και στο κοινό από τα γραφεία του ΓΤΠ.
Το ΓΤΠ διαθέτει τις περισσότερες από τις εκδόσεις του και ηλεκτρονικά.

Φωτογραφικές Καλύψεις
Οι φωτογραφικές καλύψεις αποτελούν τον αιμοδότη της ιστοσελίδας του ΓΤΠ, των εγχώριων και ξένων ΜΜΕ, των εκδόσεων του ΓΤΠ και του Φωτογραφικού Αρχείου. Στο πεδίο δράσης των φωτογραφικών καλύψεων συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή των δραστηριοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας (σε Κύπρο και εξωτερικό), του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών καθώς και σημαντικών ιστορικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο νησί.

Ανάπτυξη Επικοινωνιών / Νέες Τεχνολογίες
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των διαδραστικών πολυμέσων, καθώς και η σχετική επιμόρφωση του προσωπικού, αποτελούν θέματα ύψιστης προτεραιότητας για το ΓΤΠ. Η ετοιμασία διαφωτιστικών ψηφιακών δίσκων CD καθώς και DVD αποτελεί, επίσης, σημαντική δραστηριότητα του Γραφείου.

Εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΤΠ (http://www.pio.gov.cy), το Γραφείο διατηρεί ακόμη πέντε ιστοσελίδες:
http://www.cyprusonfilm.com
http://www.peri-kyprou.com
http://www.aspectsofcyprus.com
http://www.aboutcyprus.org.cy
http://www.piopressreleases.com.cy

Στην ιστοσελίδα www.cyprusonfilm.com υπάρχουν πολλές ταινίες μικρού μήκους για την Κύπρο σε διάφορες γλώσσες. Oι νέες ταινίες που ετοιμάζει το ΓΤΠ καταχωρούνται στην εν λόγω ιστοσελίδα. Στις ιστοσελίδες www.peri-kyprou.com και www.aspectsofcyprus.com περιέχονται γενικές πληροφορίες για την Κύπρο με σωρεία φωτογραφιών. Η ιστοσελίδα www.aboutcyprus.org.cy περιέχει πληροφορίες για τον τουρισμό και τον πολιτισμό της Κύπρου αλλά και γενικής φύσεως. H ιστοσελίδα www.piopressreleases.com.cy περιέχει ψηφιοποιημένα ανακοινωθέντα του αρχείου του ΓΤΠ. Στην εν λόγω ιστοσελίδα καταχωρήθηκαν επίσης οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου (1976 -1996), τα ανακοινωθέντα της Βουλής (1981 – 2009 ) και τα ανακοινωθέντα του Ε/Κ Διαπραγματευτή (1979 - 1984).

Διεθνείς Σχέσεις
Το ΓΤΠ εξυπηρετεί με την ετοιμασία προγράμματος και ενίοτε με τη συνοδεία, ξένες προσωπικότητες όπως καθηγητές πανεπιστημίων, οργανωμένες ομάδες, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης, μελετητές και φοιτητές που επισκέπτονται την Κύπρο. Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η πρωτογενής ενημέρωσή τους για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις που αφορούν τη χώρα.

Ενημέρωση και Διαχείριση Ιστότοπου
Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΓΤΠ είναι η επιμέλεια, έκδοση και διοχέτευση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κύπρο, όλων των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης και των περισσότερων κυβερνητικών οργανισμών. Μέσω ενός δικτύου λειτουργών / συνδέσμων στα Υπουργεία και το Προεδρικό Μέγαρο και ομάδας συντακτών στο κέντρο, το ΓΤΠ προβάλλει το κυβερνητικό έργο με τη δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων και των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και άλλων αξιωματούχων της Κυβέρνησης. Το ΓΤΠ συνεργάζεται επίσης στενά με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, προσφέροντας του κάθε βοήθεια για την ενημέρωση του Τύπου σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό του διαφωτιστικού έργου. Η τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ και οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου εκδίδονται και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ. Όλα τα ανακοινωθέντα (Ελληνικά και Αγγλικά) και οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναρτούνται σε καθημερινή βάση στην ιστοσελίδα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον ρόλο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε θέματα επικοινωνίας, το ΓΤΠ διαθέτει λογαριασμούς στο Facebook και στο Τwitter καθώς και κανάλι στο YouTube και προτίθεται να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή του την παρουσία.

Μεταφράσεις
Το ΓΤΠ είναι ο επίσημος φορέας της Κυβέρνησης για πιστοποιημένες μεταφράσεις. Σε στενή συνεργασία με ιδιώτες συνεργάτες μεταφραστές προσφέρονται υπηρεσίες στο κοινό, για τις οποίες καταβάλλονται καθορισμένα τέλη. Εξυπηρετούνται, επίσης, κυβερνητικά τμήματα που χρειάζονται μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες. Το Γραφείο ανταποκρίνεται σε τεράστιο αριθμό μεταφραστικών αναγκών τόσο για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού όσο και του κρατικού τομέα, από και προς 27 γλώσσες.

Ευρωπαϊκά Θέματα
Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτών για ευρωπαϊκά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει το συντονισμό των εκστρατειών διαφώτισης του κοινού για τις πολιτικές της ΕΕ, στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησής της, τους θεσμούς και τις προτεραιότητές της στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ. Επιπλέον, αναλαμβάνει την ετοιμασία ενημερωτικών εκδόσεων για ευρωπαϊκά θέματα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων όπως διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και την ετοιμασία σχετικών εκπομπών σε συνεργασία με τα ΜΜΕ.

Οπτικοακουστικές παραγωγές
Το ΓΤΠ, στο πλαίσιο της προβολής της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, παράγει, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ταινίες ντοκιμαντέρ. Η θεματολογία για την παραγωγή των ταινιών αντλείται τόσο από την επικαιρότητα, όσο και από τους στόχους και τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ΓΤΠ έχει επίσης μια πλούσια παραγωγή φωτογραφικών εκθέσεων που αποστέλλονται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό για σκοπούς διαφώτισης αλλά διακινούνται και εντός Κύπρου στο πλαίσιο σχετικών εκδηλώσεων.

Εγχώρια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μια άλλη αρμοδιότητα του ΓΤΠ είναι η εφαρμογή του Περί Τύπου Νόμου και η εγγραφή κυπριακών και ξένων εντύπων που εκδίδονται στην Κύπρο. Ο αρμόδιος κλάδος τηρεί μητρώο με τα στοιχεία των εφημερίδων και περιοδικών που κυκλοφορούν στην Κύπρο και καταγράφει βιβλία που εκδίδονται στο νησί, καταχωρώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στο ΓΤΠ εκδίδονται και ανανεώνονται οι επίσημες δημοσιογραφικές ταυτότητες και ενημερώνεται ο κατάλογος των ΜΜΕ.

Ανάπτυξη Αρχείων

Α) Αρχείο Τύπου
Το ΓΤΠ διαθέτει το μεγαλύτερο Αρχείο Τύπου στην Κύπρο το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς και χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό ερευνητών. Το Αρχείο χρονολογείται από το 1878, οπότε κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα στην Κύπρο και φτάνει μέχρι σήμερα. Έχει ήδη αρχίσει η ψηφιοποίηση του αρχειακού αυτού υλικού και η καταχώρισή του σε διακομιστή που είναι εφοδιασμένος με λογισμικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αναζήτησης. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό στο είδος του και το μόνο που εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Β) Αρχείο Ανακοινωθέντων
Το αρχείο ανακοινωθέντων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο αρχίζει από το 1962, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για το κοινό όσο και για τους ερευνητές, μελετητές και δημοσιογράφους. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ακολουθώντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων του, αποφάσισε να ψηφιοποιήσει το αρχείου ανακοινωθέντων το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα www.piopressreleases.com.cy.

Γ) Φωτογραφικό Αρχείο
Το Φωτογραφικό Αρχείο του Γ.Τ.Π. αριθμεί πέραν του 1.000.000 αρνητικών διαφόρων διαστάσεων που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 2004 που έγινε μεταπήδηση στην ψηφιακή φωτογραφία. Στο πεδίο δράσης του Φωτογραφικού Αρχείου συμπεριλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο ερευνητών (δημοσιογράφων, συγγραφέων, φοιτητών κλπ) που χρειάζονται φωτογραφικό υλικό για τεκμηρίωση μελετών τους αλλά και οργανωμένες κοινωνικές ομάδες (πανεπιστήμια, δήμοι, οργανώσεις κλπ) που στοχεύουν στον εμπλουτισμό των αρχείων τους ή στη δημιουργία εκδόσεων.

Δ) Ερευνητικά Κέντρα
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το ΓΤΠ προχώρησε στη δημιουργία του πρώτου ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού στις11 Νοεμβρίου 2011. Το Ερευνητικό Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού και στεγάζεται στην Οικία Επάρχου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η διαδικασία για τη λειτουργία και Ερευνητικού Κέντρου στη Λευκωσία.

Επιστροφή στην αρχή