Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξυπηρέτηση κοινού

Αιτήσεις για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα


Αιτήσεις για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων» το οποίο εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.136 και ημερομηνία 31/03/2020. Αντικείμενο του Σχεδίου είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την καταβολή χορηγίας ήσσονος σημασίας σε Αρδευτικά Τμήματα για (i) παροχή τεχνικής βοήθειας προς διόρθωση βλαβών ή/και για (ii) διευθέτηση οφειλών για λειτουργικές ή άλλες δαπάνες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν αφορούν τους ακόλουθους σκοπούς:

• Επιδιόρθωση υποδομής / αντικατάσταση δικτύων, μετά από φυσική φθορά, ζημιές, θεομηνία ή πυρκαγιά.
• Συντήρηση και λειτουργία υποδομής.
• Διευθέτηση οφειλών σε Δανειστικούς Επιτρόπους ή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
• Διευθέτηση οφειλών για λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένων τυχόν οφειλών προς το ΤΑΥ από την κατανάλωση νερού.

Σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων, όπως καθορίζεται στην ενότητα 8 του Σχεδίου, τα Αρδευτικά Τμήματα που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Σχέδιο, υποβάλλουν στο ΤΑΥ, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, για λήψη χορηγίας εντός του επόμενου έτους. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο, το ανώτατο ποσό που δύναται να παραχωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας ανέρχεται στις €50.000 ανά Αρδευτικό Τμήμα, ανά έτος, ενώ το συνολικό ποσό που θα παραχωρείται για όλα τα Αρδευτικά Τμήματα δεν θα υπερβαίνει τις €200.000, ανά έτος.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται υπογραμμένη από τον Ταμία του Αρδευτικού Τμήματος καθώς και από τον οικείο Έπαρχο, μαζί με όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

• Κατάλογος με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Μελών του Αρδευτικού Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου (Κεφ. 342). Στον Κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες των τεμαχίων (Φύλλο, Σχέδιο, Αριθμός Τεμαχίου) στα οποία δραστηριοποιείται το κάθε Μέλος του Αρδευτικού Τμήματος.

• Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε Μέλος του Αρδευτικού Τμήματος (ενιαίες επιχειρήσεις) που αποδέχεται να συμμετέχει στο Σχέδιο και στο οποίο θα λογιστεί ποσοστό της χορηγίας.

• Τελευταίες Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Αρδευτικού Τμήματος καθώς και Προβλέψεις Εσόδων και Δαπανών του Αρδευτικού Τμήματος για το/α έτος/η που αφορά η χορηγία, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής ενίσχυσης άνω των €20.000 ετησίως για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

• Τουλάχιστον δύο προσφορές από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Αν πρόκειται για εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί (πρόσφατα) αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφο ανάθεσης / τιμολόγια / αποδείξεις πληρωμής).

• Σε ό,τι αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας και σε περίπτωση που απαιτείται παροχή προκαταβολής, Συμβόλαιο Εκτέλεσης μεταξύ του Αρδευτικού Τμήματος και Ιδιώτη Εργολάβου, καθώς και σχετική εγγυητική επιστολή.

Η Αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά Έγγραφα βρίσκονται ακολούθως:

- Αίτηση
- Κατάλογος Μελών
- Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης
Τελευταία Ενημέρωση στις:

04/03/2024 08:09:28 AM

 


Back To Top