Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Το Έργο αφορά στην κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής, μεγέθους 500.000 m3 όπου θα αποθηκεύεται η περίσσεια ανακυκλωμένου νερού από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Ανθούπολη που προκύπτει κατά τη χειμερινή περίοδο, για χρήση στη γεωργία κατά την καλοκαιρινή περίοδο και κατασκευή συνοδών έργων μεταφοράς του νερού, όπως αντλιοστάσια καθώς και πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο αγωγών μήκους περίπου 20 km.

Η εκτίμηση του κόστους του Έργου ανέρχεται στα 6,5 εκ. Μέρος του Έργου (3.5 εκ.) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Καθεστώς 4.3.2. κατά 53% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 47%.
Back To Top