Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ( ΤΑΥ) έχει ως απώτερο σκοπό την προστασία, ορθολογική ανάπτυξη και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Στα πλαίσια αυτά, το ΤΑΥ διασφαλίζει:

1. Την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αντιμετώπιση/αξιοποίηση με επιτυχία των προκλήσεων και ευκαιριών στο τομέα διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

2. Τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και αποτελεσματικού Οργανισμού, ο οποίος θα βασίζεται στις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού του που θα αναβαθμίζεται και θα εξελίσσεται συνεχώς, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λειτουργιών, ούτως ώστε να καταστεί πρότυπο και σημείο αναφοράς στον Ευρύτερο Δημόσιο τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Τη λειτουργία του στη βάση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής.

4. Τον καθορισμό, την αξιολόγηση και την ανασκόπηση στρατηγικών στόχων που καλείται να εκπληρώσει καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με βασικούς άξονες:
i. Τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις.
ii. Τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού για όλες τις χρήσεις.
iii. Την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων.
iv. Την προστασία των υδάτινων πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος.

5. Την ενσωμάτωση πολιτικών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική νομοθεσία.

6. Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες του.

7. Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

8. Τη ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

9. Την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.
Back To Top