Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.3.3 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το καθεστώς αφορά στην εγκατάσταση, σε πιλοτική βάση, ευφυών συστημάτων παρακολούθησης / αξιολόγησης της λειτουργίας του μεγαλύτερου υδατικού έργου που εκπονήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ενιαίο Σχέδιο του Νότιου Αγωγού (ΕΣΝΑ). Το Έργο αποτελείται από φράγματα, διυλιστήρια νερού, κεντρικούς παροχετευτικούς αγωγούς και αρδευτικά δίκτυα σε διάφορες κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Η επένδυση θα εφαρμοστεί σε μέρος του ΕΣΝΑ και πιο συγκεκριμένα στο Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωρίων (ΑΕΚ) το οποίο λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας 1990. Ο λόγος που επιλέγηκε το συγκεκριμένο τμήμα είναι γιατί στην περιοχή ασκείται έντονη γεωργική δραστηριότητα της οποίας τα προϊόντα εξυπηρετούν εγχώριες ανάγκες, ενώ μέρος τους εξάγονται σε άλλες χώρες. Περαιτέρω, ο υδροφορέας της περιοχής (Κοκκινοχώρια - CY1), έχει υποβαθμιστεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά Η υπεράντλησης του παραλιακού αυτού υδροφορέα και η πτώση της στάθµης του υπόγειου νερού κάτω από ένα κρίσιµο επιπεδο, οδηγεί στη διείσδυση θαλάσσιου νερού και στην τμηματική υφαλµύρισή του (Δημητρίου, Χ., 2008). Για να ανακάµψει ο υδροφορέας και να αποκατασταθεί η καλή ποσοτική και ποιοτική του κατάσταση απαιτούνται πολλά χρόνια πολύ
προσεκτικής διαχείρισης. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητός ο καλύτερος έλεγχος της κατανάλωσης νερού άρδευσης στην περιοχή, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στις προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαχείρισης υδάτων στην περιοχή.

Με την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών που δεν ήταν διαθέσιμες κατά την περίοδο του αρχικού σχεδιασμού του Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωριών και μέσα από την αξιολόγηση, την μερική (πιλοτική) αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΑΕΚ, το Καθεστώς, στοχεύει:
-Στην βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υπό εκμετάλλευση πόρων.
-Στην βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υπό εκμετάλλευση πόρων.
-Στην επίτευξη αποδοτικότερης διαχείρισης και κατανομής του πόρου που αναμένεται να εξοικονομηθεί από τις ποσότητες που σήμερα είτε χάνονται από το δίκτυο διανομής του έργου, είτε αντλούνται χωρίς άδεια. Οι εξοικονομούμενες ποσότητες είτε θα δοθούν σε δικαιούχους μόνο προς αντικατάσταση ποσοτήτων που σήμερα αντλούν από ιδιωτικές γεωτρήσεις, είτε θα παραμείνουν στο έργο για σκοπούς οικολογικής βελτίωσης. Δεν θα παραχωρηθεί νερό προς επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων.
-Στη μείωση της πίεσης που ασκείται στον τοπικό υδροφορέα μέσω περιορισμού της άντλησης μη αδειοδοτημένων ποσοτήτων νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Αναμένεται να προκύψει δυνητική ποσοστιαία μείωση της μέσης ποσότητας νερού άρδευσης ανά δεκάριο αρδεύσιμης γης στην περιοχή των Κοκκινοχωρίων κατά 10%. Το πώς προκύπτουν οι εξοικονομήσεις περιγράφεται στην παράγραφο "ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ"
-Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους γεωργούς / καταναλωτές του ΑΕΚ
Οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι:
-Αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος αφού θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν τυχόν βλάβες και μη αδειοδοτημένες εκροές νερού.
-Προστασία και διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων που διοχετεύονται μέσω του έργου, αποδοτικότερη κατανομή νερού στους δικαιούχους και εξοικονόμηση του πόρου.
Στο πεδίο εφαρμογής του Καθεστώτος είναι δυνατή η προώθηση επενδύσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
-Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικών για βελτιστοποίηση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ζήτησης, ισολογισμού ποσοτήτων νερού και εντοπισμού απωλειών.
-Προμήθεια και λειτουργία έξυπνων συστημάτων ανίχνευσης απωλειών και αξιολόγησης υφιστάμενης υποδομής.
-Σύνδεση/βελτίωση/αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής τηλεμετρικών και άλλων δεδομένων (ΣΤΝ, Διαχείρισης Παγίων, Λ&Σ Δικτύων και Εξοπλισμού), μέσω διασύνδεσης με την υφιστάμενη γεωγραφική βάση δεδομένων δικτύων.
-Εφαρμογές αναβαθμισμένης πρόσβασης σε δεδομένα, μέσω διαδικτύου για εξυπηρέτηση συναλλασσομένων (internet info system for farmers).
-Αγορά υπηρεσιών για εξασφάλιση της απαραίτητης για την υλοποίηση του έργου εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης.
-Αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την αναβάθμιση/αυτοματισμό της υφιστάμενης υποδομής
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Μελετών


Back To Top