Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση, και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και για την υποστήριξη της διαδικασίας Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του Συστήματος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.


Υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. QualityLink Ltd, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ(ΥΕΕ) 1/2021 που αφορά στην Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση, και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και για την υποστήριξη της διαδικασίας Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του Συστήματος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, για το ποσό των Τριάντα Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (€33.600) και Δικαίωμα Προαίρεσης Δεκαπέντε Χιλιάδες Ευρώ (€15.000), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Σύμβασης αναμένεται να επιφέρει τα πιο κάτω αποτελέσματα:

α) Καταγραφή όλων των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων/εργασιών που εκτελούνται στο Τμήμα καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση όλων των τρεχουσών διαδικασιών που εφαρμόζονται όπως επίσης και την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης απλούστευσης διαδικασιών καθώς και του εκσυγχρονισμού/κωδικοποίησης του Θεσμικού πλαισίου που διέπει ΤΑΥ.
β) Μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης διακινδύνευσης, το Τμήμα θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ενέργειες αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών, και θα λάβει τις προληπτικές ενέργειες για την εξάλειψη δυνητικών μη συμμορφώσεων, στην ανάλυση των εντοπισμένων μη συμμορφώσεων και στην ανάληψη κατάλληλων ενεργειών πρόληψης της επανεμφάνισης τους.
γ) Προετοιμασία για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001: 2015 για όλες τις Υπηρεσίες των Κεντρικών Γραφείων και τα Επαρχιακά γραφεία του ΤΑΥ και όλα τα Παραρτήματα του ΤΑΥ Παγκύπρια.
δ) Καταγραφή, υπό μορφή εγχειριδίων, των μεθοδολογιών που αφορούν στα (α), (β) και (γ).
ε) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση χρηστών, ώστε να αποκτηθεί η σχετική τεχνογνωσία.
στ) Καθοδήγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών για διαχείριση των ευρημάτων που θα καταγραφούν, μέσα στα πλαίσια της Εξωτερικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Η Σύμβαση αποσκοπεί στην στόχευση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και αποτελεσματικού Οργανισμού ο οποίος θα βασίζεται στις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού του που θα αναβαθμίζεται και θα εξελίσσεται συνεχώς και να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η Σύμβαση αφορά όλες τις Υπηρεσίες και όλα τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος εκτός την Υπηρεσία Ποιότητας Έλεγχου Νερού.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Τμήμα μας, αφού θα πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015, θα συμβάλλει στην επιβεβαίωση ότι ο Οργανισμός μας, μπορεί να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν με συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών μας και πληροί επίσης και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Back To Top