Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξυπηρέτηση κοινού

Παροχή Απόψεων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για Αδειοδοτήσεις Αναπτύξεων

Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση των πιο κάτω αιτήσεων που αφορούν αδειοδότησεις αναπύξεων
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις πιο κάτω πληροφορίες
1.Όρια υδατοπρομήθειας
- Όρια υδατοπρομήθειας ως έχουν καθοριστεί από τους οικείους Έπαρχους και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως
- Όρια υδατοπρομήθειας Κοινοτήτων / Δήμων που εξυπηρετούνται από άλλες Αρμόδιες Αρχές Υδατοπρομήθειας
Σημ.: Ο έλεγχος κατά πόσο το υπό ανάπτυξη τεμάχιο εμπίπτει στις Zώνες προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης να γίνεται από το σημείο 2.
2.Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης
3.Ζώνες προστασίας ταμιευτήρων (φραγμάτων) ύδρευσης
4.Χάρτες Κινδύνου Πλήμμυρας
5.Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (συμπεριλαμβανομένων και διαδραστικών χαρτών)
6.Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)
- Κριτήρια έγκρισης αιτήσεων για επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης
- Kαθορισμός πολεοδομικών ζωνών προστασίας υδατορεμάτων
7.Ελάχιστες απαιτήσεις για Υδρολογικές / Υδραυλικές μελέτες
8.Πύλη Γεωγραφικών δεδομένων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
Έντυπο ΤΑΥ 01/2019: Πληροφορίες προς το Τ.Α.Υ. για επίσπευση διατύπωσης απόψεων στην αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής άδειας
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση απόψεων, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πριν την αίτηση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας, στις περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη ανάπτυξη επηρεάζεται από υδατορέματα, ζώνες προστασίας φραγμάτων ή/και γεωτρήσεων, διέλευση αγωγών ή άλλου είδους υποδομή, όπως φρεάτια αγωγών, υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια. Επίσης, ισχύει και στις περιπτώσεις όπου η υπόδειξη υδατοπρομήθειας αποτελεί προϋπόθεση για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας.
Κόστος:Δεν υπάρχει κόστος

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έντυπο ΤΑΥ 02/2019: Πληροφορίες προς το Τ.Α.Υ. για επίσπευση διατύπωσης απόψεων στην αίτηση για χορήγηση Άδειας Οικοδομής /Διαχωρισμού
Σύντομη περιγραφή:Εξασφάλιση Απόψεων από Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για σκοπούς εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής/Διαχωρισμού
Κόστος:Δεν υπάρχει κόστος

Βεβαίωση που χρειάζεται να επισυναφθεί μαζί με τις πάνω ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1.Έντυπο ΤΑΥ 03/2019: Βεβαίωση Μελετητή
Βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα ΤΑΥ 1/2019 και/ή ΤΑΥ 2/2019 και τα συνοδευτικά έγγραφά τους είναι απόλυτα αληθή και ορθά.
Βεβαιώσεις που χρειάζονται να επισυναφθούν με την αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης:
1.Έντυπο ΤΑΥ 04/2019: Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού
Βεβαίωση ότι η κατασκευή των προτεινόμενων έργων που εγκρίθηκαν έχου γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα εγκεκριμένα σχέδια που περιλαμβάνονται σε αυτή
2.Έντυπο ΤΑΥ 05/2019: Βεβαίωση Κοινοτικής Αρχής
Βεβαιώση ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη δύναται να υδροδοτηθεί όπως υποδεικνύεται στο/α υποβληθέν/τα σχέδιο/α και ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου υδροδότησης και αναλαμβάνεται η ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρησή του
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικοινωνία με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία


Τελευταία Ενημέρωση στις:

29/09/2023 10:58:48 AM

 


Back To Top