Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διεθνείς Συνεργασίες


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής. Για την επίτευξη του αυτού του στόχου, λειτουργοί συμμετέχουν συστηματικά και με ουσιαστικό τρόπο, στα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του, όπως την Ομάδα των Διευθυντών Υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Strategic Coordination Group για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, τις διάφορες ομάδες εργασίας και καθοδηγητικές επιτροπές/συμβουλευτικές ομάδες.

Το Τμήμα παρακολουθεί τις κύριες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν υδατικά θέματα, όπως την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων, την Οδηγία για τα Υπόγεια Νερά, την Οδηγία για τα Ποιοτικά Πρότυπα Περιβάλλοντος, την Οδηγία για τις Πλημμύρες, την Οδηγία για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, κ.λπ.

Σημαντική αρμοδιότητα του Τμήματος είναι και η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε., κυρίως όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Το Τμήμα συνεισφέρει, επίσης, στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου για το Περιβάλλον, με σχόλια και απόψεις σε θέματα που αφορούν το νερό, μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκτός από τη δράση του σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία του με τα Κράτη Μέλη, το Τμήμα στοχεύει και στην ενδυνάμωση των εθνικών, διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και στην ενίσχυση της γνώσης σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, μέσω προώθησης συνεργασιών. Στα πλαίσια αυτά, έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης για διμερείς ή και τριμερείς συνεργασίας, στον τομέα των υδάτινων πόρων.

Παράλληλα, το Τμήμα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την πρωτοβουλία «Ένωση για τη Μεσόγειο - Νερό» η οποία καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το νερό στην περιοχή της Μεσογείου.


Back To Top