Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Υδατικό Ισοζύγιο


Το υδατικό ισοζύγιο (ισοζύγιο νερού) αφορά τη διαφορά (θετική, αρνητική, μηδενική) μεταξύ της Ζήτησης Νερού (ανάγκες σε νερό) και της διαθέσιμης ποσότητας νερού. Σε περιόδους ξηρασίας η Ζήτηση Νερού είναι μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

Δυστυχώς στην Κύπρο παρουσιάζεται το φαινόμενο συχνών και παρατεταμένων περιόδων υδρολογικής ξηρασίας κατά τις οποίες οι διαθέσιμες ποσότητες νερού είναι ασυνήθιστα χαμηλές. Όπως είναι γνωστό η υδρολογική ξηρασία είναι αποτέλεσμα μετεωρολογικής ξηρασίας δηλαδή βροχόπτωσης σημαντικά χαμηλότερης του μέσου όρου της.

Η διαχρονικά ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων επιβάλλεται ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και όσο το δυνατό πιο ανώδυνα τις ελλείψεις νερού κατά τις περιόδους ξηρασίας. Είναι υποχρέωση όλων των πολιτών να προστατεύουν και να εξοικονομούν τον τόσο σημαντικό για τη ζωή μας φυσικό πόρο. Δυστυχώς η πρακτική της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων από παράνομες και ανεξέλεγκτες αντλήσεις συνεχίζεται και έχει το καταστροφικό αποτέλεσμα της μόνιμης και μη αναστρέψιμης εξάντλησης των υπόγειων υδροφόρων και στις περιπτώσεις των παράκτιων υδροφορέων της μη αναστρέψιμης αλμύρισης τους.

Υπολογισμός Ετήσιου Υδατικού Ισοζυγίου για τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου

Έτος
Ζήτηση νερού
(MCM)
Διαθέσιμη ποσότητα Νερού από Συμβατικές πηγές
Ενίσχυση του Υδατικού ισοζυγίου από
Μη Συμβατικές πηγές
Ολική διαθέσιμη ποσότητα νερού (MCM)
[(από βροχόπτωση) + αφαλατωμένο + ανακυκλωμένο]
Ισοζύγιο Νερού (MCM)
[= Διαθέσιμη ποσότητα νερού - Ζήτηση νερού]
Ποσότητα νερού που διατέθηκε για ύδρευση
(MCM)
Βροχόπτωση
(mm)
Όγκος βροχής
(MCM)
Διαθέσιμη ποσότητα νερού από βροχόπτωση (MCM)
[Σημείωση: Περίπου το 90% της βροχόπτωσης χάνεται λόγω εξατμισοδιαπνοής και περίπου 2% από απορροή στη θάλασσα]
Ισολογισμός Νερού(MCM)
[= Διαθέσιμη ποσότητα νερού
από βροχόπτωση- Ζήτηση νερού]
Ποσότητα αφαλατωμένου
νερού
(MCM)
Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού
(MCM)
2010
257
429
2570
197
-60
53
12
262
5
82
2011
258
558
3348
265
7
49
14
328
70
81
2012
259
790
4737
404
145
18
17
438
179
80
2013
260
295
1770
117
-143
11
17
145
-115
78
2014
261
393
2358
173
-88
33
17
222
-39
80
2015
262
484
2904
228
-34
38
17
284
23
82
2016
263
430
2580
198
-65
69
19
285
22
90
2017
264
326
1956
136
-128
69
20
224
-40
94
2018
265
607
3642
300
35
70
21
391
126
95
2019
266
797
4782
405
139
55
24
484
218
94
2020
266
472
2832
221
-45
30
22
273
7
90
2021
266
454
2724
210
-56
49
22
281
15
97
2022
266
460
2760
214
-52
53
24
291
25
102


Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας

Επανεκτίμηση Υδατικών Πόρων και Ζήτησης Νερού στην Κύπρο (ΤΑΥ & FAO - 2002)

Το 2000 η Υπηρεσία Υδρολογίας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης για επανεκτίμηση του διαθέσιμου νερού και της ζήτησης νερού στην Κύπρο με στόχο την ανασκόπηση των επιλογών διαχείρισης των υδάτων και την αναθεώρηση της υδατική πολιτικής.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2002 και αποτέλεσε τη βάση για την εφαρμογή στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαισίου Περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ και της αντίστοιχης εναρμονιστικής Κυπριακής νομοθεσίας (περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι) που τέθηκε σε ισχύ το 2004.

Υδατικό Υσοζύγιο για τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου 1971 - 2000Εκθέσεις της μελέτης «Επανεκτίμηση υδατικών πόρων και ζήτησης νερού στην Κύπρο 2002» :Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σύντομη περίληψη στα Ελληνικά.pdf1.1 Water Resources Database
1.2. Changes In Recorded Precipitation
1.3. Review And Development Of Rainfall-Runoff Modelling Tools For Water Resource Applications In Cyprus
1.4.1. Surface Water Resources
1.4.2. Ground Water Resources
1.5.1. Assessment of Water Demand
1.5.2. Pilot Project Chrysochou
1.6. Network Analysis
2.1. Review of Laws
2.2. Synthesis Report
Back To Top