Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων


Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι και είναι ανεπτυγμένοι σε ποτάμιες ή παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι και οι πιο δυναμικοί υδροφορείς οι οποίοι ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταμών και τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι παράκτιοι υδροφορείς οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις κάθετες κοίτες των ποταμών. Τα παράκτια τμήματα αυτών των υδροφορέων συνίστανται από άμμο, ιλύ, ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή πετρώματα και άργιλο. Οι κοίτες των ποταμών αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, άμμο και ιλύ. Αυτοί οι υδροφορείς είναι φρεάτιοι και έχουν βάθος γύρω στα 30m. Εκτός από τον μεγάλο αλλά όχι και τόσο παραγωγικό υδροφορέα των τροοδικών μαγματικών βράχων, οι άλλοι υδροφορείς υφίστανται σε γύψο, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και κρητίδες. Αυτοί οι υδροφορείς είναι κυρίως φρεάτιοι και σε κάποια τμήματα ημιπερατοί ή υπό πίεση. Αυτά τα τμήματα είναι καλυμμένα από στρώματα ιλύος και λάσπης ή από αμμώδη μάργα. Παρατηρήθηκε ότι ο υδροφορέας του όρους Τρόοδος, έχει αναπτυχθεί γενικά σε οφιόλιθους χαμηλής διαπερατότητας και τοπικά σε μέτρια διαπερατές διαρρηγμένες ζώνες μαγματικών βράχων και για αυτό το λόγο σε κάποια τμήματα του είναι υπό-πίεση.

Όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου (66) έχουν ομαδοποιηθεί σε 22 συστήματα υπόγειου υδάτος, με βάση τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις και τη χρήση του κάθε υδροφορέα. Τα περισσότερα συστήματα υπόγειου ύδατος είναι φρεάτια με κάποια τμήματα ημιπερατά ή υπό πίεση. Μόνο οι γύψοι Μαρώνι είναι εντελώς υπό πίεση. Δέκα συστήματα υπόγειου ύδατος έχουν άμεση σύνδεση με τη θάλασσα. Το σύστημα υπόγειου ύδατος Λεμεσός εκρέει στη θάλασσα με εκροή που φτάνει τα 350 m3/h.Τα υπόλοιπα συστήματα έχουν εκροή χαμηλότερη των 150 m3/h.

Ο υδροβιότοπος Λειβάδι Φασουρίου που βρίσκεται κοντά στην αλυκή Ακρωτηρίου είναι το μοναδικό οικοσύστημα στην Κύπρο που εξαρτάται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα και συγκεκριμένα από το υπόγειο υδατικό σύστημα του Ακρωτηρίου.

Εκθέσεις και Χάρτες



Επανεξέταση, Αναθεώρηση και Επαναχαρακτηρισμός των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος για το 3ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού - Ιούνιος 2020».
Επανεξέταση, Αναθεώρηση και Επαναχαρακτηρισμός των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος για το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού - Ιούλιος 2015»
Εκθέσεις αξιολόγησης της Χημικής Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων
Εκθέσεις αξιολόγησης της Ποσοτική Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων
Εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων Υδροφορέα Έζουσας στα σημεία όπου γίνεται εμπλουτισμός με ανακυκλωμένο νερό
Εκθέσεις γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων υπόγειου ύδατος
Χάρτες ισοϋψών καμπύλων στάθμης υπόγειου νερού (ισοπιεζομετρικοί χάρτες) παράκτιων υδροφορέων




Back To Top