Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)

Πολιτική του ΤΑΥ όσον αφορά αναπτύξεις που γειτνιάζουν με υδατορέματα ή διασχίζονται από υδατορέματα (Ενημερωτικό Έντυπο)

Ανάπτυξη που γειτνιάζει με υδατόρεμα ή διασχίζεται από υδατόρεμα πρέπει να σχεδιάζεται, να εκτελείται/κατασκευάζεται και να λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες των νόμων που αφορούν την προστασία των υδατορεμάτων και των παρόχθιων περιοχών και του νόμου περί πλημμυρών. Οι συγκεκριμένοι νόμοι είναι οι ακόλουθοι:

i)


ii)


iii)


Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμοι (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ) σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων που να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων και να προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
Οι περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμοι (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ) σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών των πλημμύρων στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας.
Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι με τους οποίους «η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα στο πλαίσιο της καθοριζόμενης από το Υπουργικό Συμβούλιο κυβερνητικής γενικής υδατικής πολιτικής». Οι εν λόγω νόμοι αναθέτουν το γενικό έλεγχο και την εποπτεία επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών υδατορεμάτων στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια του Διευθυντή του ΤΑΥ, σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους που αυτός ήθελε επιβάλει, να προβαίνει σε οποιασδήποτε μορφής επέμβασης σε όχθη, τοίχο ή κοίτη υδατορέματος.

Η πολιτική που ακολουθεί το ΤΑΥ σε περιπτώσεις αναπτύξεων που γειτνιάζουν με υδατορέματα ή διασχίζονται από υδατορέματα βασίζεται στις σχετικές πρόνοιες των πιο πάνω νόμων και συνοψίζεται ως ακολούθως:

1)Στις περιπτώσεις όπου αναπτύξεις διασχίζονται από υδατορέματα απαιτείται εκπόνηση πλήρους υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης και εκτίμηση πλημμυρών για την περιοχή με βάση τόσο την υπάρχουσα όσο και την υπό πλήρη ανάπτυξη κατάσταση της ώστε να αποδεικνύεται η ικανοποιητική αποστράγγιση της ιδίας και της ανάντη περιοχής και η ασφαλής διοχέτευση των πλημμυρικών παροχών στην περιοχή.
2)Αιτήσεις για Πολεοδομικές άδειες για ανάπτυξη περιοχών που είτε γειτνιάζουν είτε συμπεριλαμβάνουν τμήματα υδατορεμάτων/υδατορέματα πρέπει να στέλλονται στο ΤΑΥ για απόψεις.
3)Το ΤΑΥ δεν εγκρίνει την επένδυση τμημάτων υδατορεμάτων/υδατορεμάτων με υλικά χαμηλής υδατοπερατότητας εκτός σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν διαβάσεις/διασταυρώσεις δρόμων και έργα κοινής ωφελείας για τα οποία δεν προσφέρεται εναλλακτική λύση.
4)Το ΤΑΥ δεν εγκρίνει τον εγκιβωτισμό ή υπογειοποίηση τμημάτων υδατορεμάτων/υδατορεμάτων εκτός σε ειδικές περιπτώσεις όπως διαβάσεις/διασταυρώσεις δρόμων και έργα κοινής ωφελείας για τα οποία δεν προσφέρεται εναλλακτική λύση.
5)Το ΤΑΥ δεν εγκρίνει την κατάργηση τμημάτων υδατορεμάτων/υδατορεμάτων εκτός σε ειδικές περιπτώσεις όπως την ανάντη αρχή ρεμάτων (η λεκάνη απορροής να μην υπερβαίνει το 0.1 km2 και σε περιπτώσεις ύπαρξης φυσικά διαμορφωμένης κοίτης να μην υπερβαίνει τα 0.05 km2) και μόνο αφού σχετικές υδρολογικές μελέτες αποδείξουν ότι οι ροές μετά την κατάργηση του υδατορέματος μπορούν να διοχετευθούν με ασφάλεια από το αμέσως κατάντη τμήμα του προτεινόμενου για κατάργηση υδατορέματος.
6)Το ΤΑΥ δεν εγκρίνει τη μετατόπιση τμημάτων υδατορεμάτων/υδατορεμάτων εκτός σε ειδικές περιπτώσεις όπου λόγω μορφολογίας της περιοχής η μετατόπιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα πλημμυρισμού είτε στην άμεση περιοχή είτε σε γειτονικές περιουσίες.
Εννοείται ότι τα μετατοπισμένα τμήματα υδατορεμάτων/υδατορέματα απαγορεύεται να επενδύονται με υλικά χαμηλής υδατοπερατότητας εκτός σε ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό δεν θα δημιουργεί προβλήματα πλημμυρισμού είτε στην άμεση περιοχή είτε σε γειτονικές περιουσίες.
7)Η κοίτη του υδατορέματος παραμένει ελεύθερη ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη ροή των υδάτων κατά μήκος του.
8)Περιοχές (λωρίδες) εκατέρωθεν της εγγεγραμμένης κοίτης του υδατορέματος πλάτους 3-10 μέτρων (με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια) παραμένουν ελεύθερες από κατασκευές ως ζώνες ασφάλειας για προστασία της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων και σε περιπτώσεις πλημμύρας για προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. Οι ζώνες ασφάλειας (λωρίδες προστασίας) καθορίζονται ώστε να περιλαμβάνονται και τυχόν περιοχές διακοπής στη φυσική συνέχεια των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων.

Στις περιπτώσεις όπου οι αναπτύξεις επηρεάζουν περιοχές ιδιαίτερης σημασίας π.χ. περιοχές σημαντικής οικολογικής/περιβαλλοντικής αξίας κτλ, η προστασία του τοπικού περιβάλλοντος προέχει και ενδέχεται η γενική πολιτική του ΤΑΥ όσον αφορά τα υδατορέματα να διαφοροποιείται ανάλογα.

Το ΤΑΥ έχει ετοιμάσει ενημερωτικό έντυπο σχετικά με την πολιτική του για αναπτύξεις που γειτνιάζουν με υδατορέματα ή διασχίζονται από υδατορέματα.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας των υδατορεμάτων, κατά τη διαδικασία ετοιμασίας ή/και αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων ή της Δήλωσης Πολιτικής με την οποία αναθεωρούνται ή/και επεκτείνονται οι πολεοδομικές ζώνες, το ΤΑΥ καθορίζει και υποβάλλει προτάσεις του στο αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως) για τις ζώνες προστασίας των υδατορεμάτων για ένταξη τους στις πολεοδομικές ζώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα.pdfΚριτήρια έγκρισης αιτήσεων για επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές εντός πολεοδομικών ζωνών ανάπτυξης
Kαθορισμός πολεοδομικών ζωνών προστασίας υδατορεμάτων
Back To Top