Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ασφάλεια φραγμάτων


Στα πλαίσια του Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Μέρους VII της υπό αναφορά Νομοθεσίας, το οποίο αφορά την Ασφάλεια Ταμιευτήρων και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις πρόνοιες των ΚΔΠ 64/2015.

Το Μέρος VII του Νόμου και οι ΚΔΠ 64/2015, μεταξύ άλλων, (α) ορίζουν ποιοι ταμιευτήρες χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι υπερυψωμένοι», (β) ορίζουν ποιος είναι ο διαχειριστής του κάθε ταμιευτήρα, (γ) καθορίζουν το αρχείο που πρέπει να διατηρείται για κάθε ταμιευτήρα, (δ) καθορίζουν τα απαραίτητα προσόντα των πολιτικών μηχανικών οι οποίοι θα πρέπει σε συστηματική βάση να επιβλέπουν και να διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των μεγάλων ταμιευτήρων, (ε) καθορίζουν τα προσόντα των πολιτικών μηχανικών οι οποίοι δύναται να μελετήσουν εκ νέου, να μεγεθύνουν ή να μετατρέψουν μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα και (στ) καθορίζουν τον τρόπο επίβλεψης και επιθεώρησης των μεγάλων ταμιευτήρων καθώς επίσης και το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων που πρέπει να ετοιμάζονται με το πέρας της επίβλεψης ή/και της επιθεώρησης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 64_2015.pdf


Back To Top