Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ζώνες Προστασίας Ταμιευτήρων (Φραγμάτων) 'Υδρευσης

H Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι δια νόμου υποχρεωμένη να προστατεύει όλες τις πηγές πόσιμου νερού στη χώρα (Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ, εναρμονιστική Κυπριακή νομοθεσία). Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ως το αρμόδιο Κυβερνητικό τμήμα για την εφαρμογή των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων, προχώρησε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος για την προστασία των υφιστάμενων και μελλοντικών ταμιευτήρων πόσιμου νερού.

Οι ταμιευτήρες πόσιμου νερού είναι 11 και περιλαμβάνουν τους ταμιευτήρες των φραγμάτων Κανναβιού, Ασπρόκρεμμου, Αρμίνου, Κούρη, Γερμασόγειας, Καλαβασού, Λευκάρων, Διπόταμου, Ξυλιάτου, Κλήρου-Μαλούντα-Ακάκι, και Ταμασσού. Τα φράγματα Ευρέτου και Αργάκας προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ύδρευση.

Το πρόγραμμα για την προστασία των ταμιευτήρων ύδρευσης περιλαμβάνει:
1.Τον καθορισμό των ακόλουθων 4 Ζωνών Προστασίας για κάθε ένα από τους ταμιευτήρες πόσιμου νερού:
i.Άμεση Ζώνη Προστασίας (ΑΖΠ)
Η ΑΖΠ παρέχει προστασία στο άμεσο περιβάλλον των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υδροληψίας του φράγματος κατά κακόβουλων ή τυχαίων καταστροφών ή/και ρύπανσης.
ii.Κοντινή Ζώνη Προστασίας (ΚΖΠ)
Η ΚΖΠ είναι η σημαντικότερη ζώνη στην οποία ισχύουν οι αυστηρότεροι περιορισμοί. Στην πράξη λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια πιθανής άμεσης ρύπανσης του νερού του ταμιευτήρα καθορίζοντας απόσταση ασφαλείας από ανθρώπινες δραστηριότητες και αναπτύξεις οι οποίες αποτελούν τις κύριες πιέσεις ρύπανσης για τον ταμιευτήρα. Η ΚΖΠ περιλαμβάνει το τμήμα της λεκάνης απορροής από το οποίο το μεγαλύτερο φορτίο ρύπων από τυχόν ρύπανση αναμένεται ότι θα καταλήξει στον ταμιευτήρα. Η Ζώνη αποτελείται από την περιοχή αμέσως ανάντη του φράγματος καθώς και τις κοίτες και τα πρανή των ποταμών των οποίων η συνεισφορά τους στη ροή προς τον ταμιευτήρα είναι σημαντική. Το πλάτος της Ζώνης αυξάνεται ανάλογα με την κλίση του εδάφους στην περιοχή.
iii.Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας (ΕΖΠ)
Η ΕΖΠ ενισχύει τη Ζώνη Προστασίας. Προστατεύει το νερό του ταμιευτήρα από πιέσεις και σημαντικές πηγές ρύπανσης στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του φράγματος.
iv.Παρόχθια Ζώνη Προστασίας (ΠΖΠ)
H ΠΖΠ αποσκοπεί στην προστασία της παρόχθιας πανίδας και χλωρίδας και παρέχει προστασία σε όλα τα υδατορέματα που συμβάλλουν στην εισροή του ταμιευτήρα, από άμεση ρύπανση που θα μπορούσε να προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες εντός της παρόχθιας ζώνης. Αποτελείται από μια ζώνη πλάτους 5 μέτρων στην κάθε όχθη του υδατορέματος.
2.Τον καθορισμό γενικών Διαχειριστικών Μέτρων Προστασίας εντός των 4 Ζωνών Προστασίας των ταμιευτήρων.
3.Την ετοιμασία Προγράμματος Δράσης που στόχο έχει την προστασία των ταμιευτήρων από υφιστάμενες πιέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & ΥδρογεωλογίαςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΚΔΠ 134_2019.pdfΧΑΡΤΕΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Back To Top