Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κατανομή νερού

Το έλλειμμα νερού στην Κύπρο αυξάνει την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου και βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων υδάτινων πόρων για όλες τις χρήσεις. Στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων για διαχείριση της ζήτησης ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών για τις διάφορες χρήσεις, ετοιμάζονται και εφαρμόζονται κάθε χρόνο τα σενάρια κατανομής νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, ως ακολούθως:

-Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους γίνεται συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των υδάτινων πόρων, τόσο των υπόγειων όσο και των επιφανειακών.
-Παρακολουθούνται καθημερινά οι εισροές νερού στα φράγματα καθώς και οι ποσότητες που διοχετεύονται για τις διάφορες χρήσεις.
Με βάση την εκτίμηση των αποθεμάτων νερού στα φράγματα κατά τη λήξη της βροχερής περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες ποσότητες αφαλατωμένου και ανακυκλωμένου νερού, γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με τις ποσότητες νερού που μπορεί να διατεθούν για ύδρευση (πόσιμο νερό από τα διυλιστήρια και από τις αφαλατώσεις) και για άρδευση (ακατέργαστο νερό από τα φράγματα και ανακυκλωμένο νερό). Ακολούθως, λαμβανομένων υπόψη και των υδατικών αναγκών των διαφόρων χρήσεων, γίνεται προετοιμασία και καταρτισμός των ετήσιων σεναρίων κατανομής του νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα.
-Βασική αρχή για την ετοιμασία των σεναρίων είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης (παροχή πόσιμου νερού στα νοικοκυριά και τις άλλες χρήσεις) και η διάθεση ποσοτήτων για οικολογική παροχή κατάντι των φραγμάτων.
-Οι υπόλοιπες ποσότητες κατανέμονται για άρδευση. Ωστόσο, επειδή συνήθως δεν υπάρχουν αρκετές ποσότητες για ικανοποίηση όλων των αναγκών νερού για άρδευση, γίνεται κατανομή του νερού ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, με σειρά προτεραιότητας ως προς τις καλλιέργειες που εξυπηρετούνται στην κάθε μια. Γενικά, δίδεται νερό -κατά σειρά προτεραιότητας- στις μόνιμες φυτείες, στα θερμοκήπια, στα εποχιακά και τέλος στους χώρους πρασίνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση των αναγκών για άρδευση από τα δίκτυα διανομής ανακυκλωμένου νερού είναι σχετικά σταθερή, αφού η παραγωγή του νερού αυτού είναι αξιόπιστη ή ακόμα και αυξανόμενη.
-Τα σενάρια υποβάλλονται από τον Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) στην οποία λαμβάνουν μέρος οι οργανωμένοι χρήστες νερού, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και επαγγελματικά σώματα και οι αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο.
-Τα σενάρια υποβάλλονται ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.


Back To Top