Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τιμολόγηση νερού


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, οι πολιτικές τιμολόγησης νερού περιλαμβάνονται στα βασικά μέτρα τα οποία κάθε Κράτος-Μέλος πρέπει να εφαρμόζει με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική χρήση του νερού. Ειδικότερα, σε περιοχές όπως η Κύπρος, όπου η έλλειψη νερού είναι μόνιμο φαινόμενο, οι πολιτικές αυτές πρέπει να αποτελούν κίνητρο για την εξοικονόμηση του νερού.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) - που έχει μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο 13(Ι)/2004 , οι διάφορες χρήσεις νερού (διαχωρισμένες τουλάχιστον σε νοικοκυριά, γεωργία και βιομηχανία) πρέπει να πληρώνουν τέλη που να οδηγούν σε επαρκή ανάκτηση του κόστους του νερού, περιλαμβανομένων του χρηματοοικονομικού κόστους των υπηρεσιών παροχής νερού καθώς και του κόστους που προκαλείται στο περιβάλλον από τη χρήση του και του κόστους εξάντλησης του φυσικού πόρου. Οι πολιτικές τιμολόγησης νερού πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες (κοινωνικές οικονομικές, γεωγραφικές, κλιματικές) καθώς και τα αποτελέσματα που προκαλούνται από την ανάκτηση του κόστους.

Για εφαρμογή των πιο πάνω, τον Φεβρουάριο του 2014 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, «οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης του Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί (ΚΔΠ128/2014)». Οι Κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τις αρχές για ομοιόμορφη τιμολόγηση νερού στην Κύπρο, τόσο για ύδρευση (πόσιμο νερό για νοικοκυριά και άλλες χρήσεις) όσο και για άρδευση (νερό άρδευσης από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) και τα δίκτυα διανομής ανακυκλωμένου νερού αλλά και από ιδιωτικές γεωτρήσεις και άλλες πηγές). Οι Κανονισμοί ΚΔΠ128/2014 ρυθμίζονται τις υποχρεώσεις όλων των παρόχων νερού, δηλαδή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, των τοπικών αρχών υδατοπρομήθειας (συμβούλια υδατοπρομήθειας, δήμοι, κοινότητες, συμπλέγματα κοινοτήτων, κυβερνητικά έργα υδατοπρομήθειας) και των αρδευτικών οργανισμών (αρδευτικά τμήματα, αρδευτικοί σύνδεσμοι).

Οι βασικές πρόνοιες που αφορούν τις τοπικές αρχές υδατοπρομήθειας περιλαμβάνονται στο «Ενημερωτικό Σημείωμα για την Τιμολόγηση Νερού στην Κύπρο» που συνοδεύει το σημείωμα αυτό.

Καθορισμός Τελών παροχής νερού από τα ΚΥΕ και τελών για απόληψη από γεωτρήσεις/άλλες πηγές:
Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι Κανονισμοί Τελών Ύδατος (ΚΔΠ48/2017) για εφαρμογή των πιο πάνω πολιτικών τιμολόγησης. Οι ΚΔΠ48/2017 αφορούν την εφαρμογή/αναθεώρηση των τελών παροχής νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα και Κυβερνητικά δίκτυα διανομής ανακυκλωμένου νερού καθώς επίσης και την -για πρώτη φορά- εφαρμογή τελών για την απόληψη νερού από γεωτρήσεις/άλλες πηγές.

Καθορισμός τελών Υπερχείλισης:
Στις 10 Ιανουαρίου 2020, δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί των Τελών Ύδατος του 2019 (ΚΔΠ10/2020), με τους οποίους καθορίζεται ειδικό τέλος παροχής νερού από την υπερχείλιση συγκεκριμένων φραγμάτων.

Αναθεώρηση των Τελών Νερού Ύδρευσης από το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Πάφου:
Στις 25 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί των Τελών Ύδατος του 2021 (ΚΔΠ270/2021), με τους οποίους αναθεωρήθηκαν τα τέλη παροχής νερού ύδρευσης από το Κυβερνητικό Σύστημα Υδατοπρομήθειας της ευρύτερης περιοχής Πάφου προς τις τοπικές αρχές υδατοπρομήθειας.Εθνική Νομοθεσία
Συνοπτικοί πίνακες με τα νέα τέλη (ΚΔΠ 48/2017, ΚΔΠ 10/2020), ΚΔΠ 270/2021
Χρήση και τιμολόγηση νερού - Ετησία Έκθεση 2022
Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού (Άρθρο 9)
Back To Top