Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας


Τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας (ΚΣΥ) αποτελούν μέρος των υποδομών των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων, με σκοπό την παροχή νερού ύδρευσης (πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) στις Τοπικές Αρχές Υδατοπρομήθειας (Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δήμοι και Κοινότητες) οι οποίες με τη σειρά τους διανέμουν το νερό στους καταναλωτές της περιοχής τους μέσω των δικών τους δικτύων διανομής.

Τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Από αυτά εξυπηρετούνται σήμερα πάνω από 180 Τοπικές Αρχές Υδατοπρομήθειας, με ποσοστό που ξεπερνά το 80% των συνολικών αναγκών νερού ύδρευσης παγκύπρια. Πρόκειται για τα τρία Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας (τα οποία εξυπηρετούν με τη σειρά τους μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων στις αστικές και περιαστικές περιοχές) και για δήμους και κοινότητες που λειτουργούν ως αυτόνομες Αρχές Υδατοπρομήθειας. Πολλές από αυτές διαθέτουν και δικές τους πηγές πόσιμου νερού τις οποίες χρησιμοποιούν ανάλογα με την υδατική κατάσταση.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρέχει το νερό ύδρευσης στις Τοπικές Αρχές Υδατοπρομήθειας, σε τιμή που καθορίζεται με βάση την Τιμολογιακή Πολιτική και τα εκάστοτε τέλη, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Σήμερα λειτουργούν τέσσερα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας, ως ακολούθως:ΚΣΥ Λευκωσίας
ΚΣΥ Λεμεσού
ΚΣΥ Λάρνακας/Αμμοχώστου
ΚΣΥ Πάφου
Back To Top