Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Άλλα Υδατικά Έργα (μη Κυβερνητικά)


Αρδευτικά Τμήματα
Εκτός από τα μεγάλα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα που λειτουργούν με βάση τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες αγροτικές περιοχές, άλλα μικρότερα υδατικά έργα, τα οποία λειτουργούν με βάση τον περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμο.

Πολλά από τα Αρδευτικά Τμήματα έχουν δημιουργηθεί ή ενδυναμωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των ενιαίων έργων ανάπτυξης της υπαίθρου, κυρίως κατά την περίοδο 1975-1990. Τότε, ανάμεσα σε άλλα αναπτυξιακά έργα, κατασκευάστηκαν μικρά τοπικά αρδευτικά δίκτυα και υδατοδεξαμενές, με τη συμβολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των επηρεαζόμενων γεωργών-μελών του Αρδευτικού Τμήματος. Τα Αρδευτικά Τμήματα λειτουργούν με την ευθύνη των τοπικών αρδευτικών επιτροπών, υπό την προεδρία του οικείου Επάρχου, σύμφωνα με τον περί Αρδευτικών Τμημάτων Νόμο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες και τη μείωση της εισροής στα φράγματα, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη χρήση αφαλατωμένου νερού, με την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων μέσω σχετικών συμβάσεων / συμφωνιών. Λίγο αργότερα, άρχισε η επαναχρησιμοποίηση του νερού που παράγεται από τις μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων. Το ανακυκλωμένο νερό είναι πλέον για την Κύπρο μια σημαντική αξιόπιστη πηγή νερού άρδευσης που εντάσσεται δυναμικά στο υδατικό ισοζύγιο, ικανοποιώντας σημαντικό ποσοστό των αναγκών.

Αρδευτικοί Σύνδεσμοι
Οι Αρδευτικοί Σύνδεσμοι είναι μικρές τοπικές ενώσεις γεωργών, οι οποίο εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες πηγές νερού υπό την μορφή υδατικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικόν Ύδωρ) Νόμο.


Back To Top