Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Γεωγραφικές Πληροφορίες (GIS)


Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εμπίπτει και η εισαγωγή, προμήθεια/προσαρμογή/ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ), το οποίο να είναι συμβατό με τις καλύτερες πρακτικές και να καλύπτει όλες τις ανάγκες του ΤΑΥ σε πληροφορίες, λειτουργίες και τυποποιημένες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι, η αναφορά που γίνεται σε ΓΣΠ είναι πέραν από τη στενή έννοια ενός χαρτογραφικού συστήματος αλλά πρόκειται για ένα πλήρες Σύστημα διαχείρισης βάσης/βάσεων δεδομένων που υποστηρίζει και τη γεωγραφική διάσταση των οντοτήτων. Tο Σύστημα απαρτίζεται από ένα σύνολο (υπό)συστημάτων και αντίστοιχων εφαρμογών άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, η ανάπτυξη/εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις (Φάση Ι και ΙΙ).

Με γνώμονα τα πιο πάνω, το 2010 ξεκίνησε η υλοποίηση της 1ης Φάσης του Έργου της “Προμήθεια και Υποστήριξη/Συντήρηση Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων” με την υπογραφή της Σύμβασης του διαγωνισμού ΤΥΠ2009/068/Α/Α, στις 21/12/2010. Αναθέτουσα Αρχή στη προαναφερόμενη Σύμβαση είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), Αποδέκτης των Υπηρεσιών το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), και Ανάδοχος η Κοινοπραξία Hydro-Comp Enterprises Ltd, E.C.S. e-soft Business Software Ltd.

Η 1η Φάση του Έργου, που ολοκληρώθηκε στις 22/11/2012, είχε σαν κύριο στόχο τη δημιουργία υποδομής στο ΤΑΥ και την εισαγωγή τεχνογνωσίας στη λειτουργία των διαφόρων εφαρμογών.Εκδηλώσεις
Εκδόσεις/Ενημερωτικά δελτία
Ομάδα ΓΣΠ
Σχετικά με το Έργο
Back To Top