Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό.

Στις 26.8.2015, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες προνοούνταν στον Περί Αποβλήτων Νόμο Ν.185(Ι)/2011, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αρ. απόφασης 79.302). Η Υπουργική Απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2016, με την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της σχετικής τροποποίησης του Νόμου Ν.185(Ι)/2011. Σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο Ν.3(Ι)/2016, η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών φορέων για συλλογή, μεταφορά και διάθεση αποβλήτων και η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών λειτουργίας Μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς και η αδειοδότηση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και Μονάδων επεξεργασίας/κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, γίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι η υλοποίηση των νέων έργων υποδομής που προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική, θα προωθείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει όσα έργα βρίσκονταν υπό εξέλιξη τη δεδομένη στιγμή. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, και σύμφωνα με τον Περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμο [Ν.85(Ι)/2005], την ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των εν λόγω έργων θα αναλάβουν τα αντίστοιχα Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης ή/και Αξιοποίησης Στερεών Αποβλήτων.


Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο Τμήμα για τον καταρτισμό της Εθνικής Πολιτικής στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων.Γενικές Πληροφορίες
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Έργα υπό μελέτη
Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία
Back To Top