Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Υπόγεια Υδατικά Σώματα


Στην Κύπρο υπάρχουν 66 σημαντικοί υδροφορείς, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε ευρύτερα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φρεάτιοι και ανεπτυγμένοι σε ποτάμιες ή παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτού του τύπου οι υδροφορείς είναι οι μεγαλύτεροι και οι πιο δυναμικοί υδροφορείς και ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταμών και τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι παράκτιοι υδροφορείς οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις κάθετες κοίτες των ποταμών. Τα παράκτια τμήματα αυτών των υδροφορέων συνίστανται από άμμο, ιλύ, ασβεστόλιθους, κροκαλοπαγή πετρώματα και άργιλο. Οι ποτάμιοι υδροφορείς (κοίτες των ποταμών) είναι φρεάτιοι με βάθος γύρω στα 30m και αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, άμμο και ιλύ. Εκτός από τον μεγάλο υδροφορέα των τροοδικών μαγματικών βράχων με σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, οι υπόλοιποι υδροφορείς παρουσιάζονται σε γύψους, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και κρητίδες. Οι τελευταίοι είναι κυρίως φρεάτιοι και σε κάποια τμήματα, τα οποία είναι καλυμμένα με στρώματα ιλύος και λάσπης ή αμμώδη μάργα, είναι ημιπερατοί ή υπό πίεση. Ο υδροφορέας του όρους Τρόοδος, γενικά, έχει αναπτυχθεί σε οφιόλιθους χαμηλής διαπερατότητας και σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνει μέτρια διαπερατές διαρρηγμένες ζώνες μαγματικών βράχων με αποτέλεσμα κάποια τμήματα του να βρίσκονται υπό-πίεση.

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) και της εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού οι υδροφορείς της Κύπρου ομαδοποιούνται σε Συστήματα Υπόγειου Ύδατος με βάση κυρίως τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις ρύπανσης, τη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση τους καθώς και τη χρήση και τον τύπο τους.

Στα πλαίσια εκπόνησης του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής που αφορούσε την εφαρμογή της Οδηγίας για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας μέχρι το 2015 οι 66 υδροφορείς είχαν ομαδοποιηθεί σε 20 Συστήματα Υπόγειου Ύδατος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 της Οδηγίας πριν την εκπόνηση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής (2016-2021) τα Συστήματα Υπόγειου Ύδατος επανεξετάζονται και ανάλογα επαναχαρακτηρίζονται με βάση τυχόν νέα δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης του προηγούμενου κύκλου εφαρμογής της ΟΠΥ. Στα πλαίσια επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος για το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής οι 66 υδροφορείς ομαδοποιήθηκαν σε 22.

Υδροφορείς
Συστήματα Υπόγειου Ύδατος
Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων
Παρακολούθηση της ροής πηγών


Back To Top