Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2007-2013

Προγραμματική περίοδος 2007-2013: Τη περίοδο αυτή η Κύπρος ενισχύθηκε με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση του Έργου WΑΤΕRinCORE που συγχρηματοδοτήτο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED.Ταμείο Συνοχής
Διαρθρωτικά Ταμεία
Back To Top