Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2014-2020

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ
1.Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 προωθεί την υλοποίηση 9 Έργων, συνολικής αξίας περίπου €192,01 εκ. για Συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα το ακόλουθο Ταμείο:
Ταμείο Πολιτικής Συνοχής - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη.
2. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα 9 Έργα του ΤΑΥ, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), με Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τη Διεύθυνση Ελέγχου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
3.Ο κατάλογος με τα 9 αυτά έργα, συμπεριλαμβανομένου την εκτίμηση του Προϋπολογισμού τους και την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τους, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο Πίνακα 1 – Δυνητικά Συγχρηματοδοτούμενα ‘Έργα του ΤΑΥ ΠΠ 2014-2020, στην ακόλουθη κατηγορία:
Ι. Έργα με Φορέα Υλοποίησης το ΤΑΥ (υπάρχει Πρόσκληση από τον ΕΦ, Υποβολή Αίτησης, και Επικύρωση από τον ΕΦ)
4.Περαιτέρω, το ΤΑΥ έχει συμπεριλάβει στον Πίνακα 1, δύο (2) ακόμη έργα, κατανεμημένα στην κατηγορία ΙΙ ως ακολούθως:
ΙΙ. Έργα με Φορέα Υλοποίησης το ΣΑΛΑ – Πληρωμές από ΤΑΥ
5.Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιγραφή για το κάθε Έργο που αφορά α) το αντικείμενο του και τον τρόπο υλοποίησης του δηλαδή τον αριθμό σταδίων ή συμβάσεων του β) την τωρινή φυσική πρόοδο και τις δαπάνες, καθώς και γ) λεπτομέρειες για το στάδιο Συγχρηματοδότησης του, δηλαδή εάν έχει εκδοθεί η πρόσκληση ή υποβληθεί η Αίτηση και το ποσό απορρόφησης του.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πίνακας 1- Δυνητικά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του ΤΑΥ.pdfΤαμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
Ταμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΣΑΛΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑΥ
Ταμείο Συνοχής - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΓΔ ΕΠΣΑ & ΕΦ
Ταμείο Συνοχής - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ερευνητικά Προγράμματα
Back To Top