Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Σχέδιο Δημοσίευσης


Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων επισυνάπτεται πιο κάτω.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχέδιο Δημοσίευσης του ΤΑΥ.pdf


Back To Top