Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ)


Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις καθώς και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα κράτη-μέλη, αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων.

Στρατηγικό στόχο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Μέσω των μέτρων του ΣΑΑ, επιδιώκεται η ανάδειξη της Κύπρου ως:
1) Μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μιας αναμορφωμένης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, ενός πιο αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος και ενός εκσυγχρονισμένου φορολογικού πλαισίου.
2) Μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.
3) Μια χώρα που συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση.
4) Μια χώρα με ανθεκτικό σύστημα υγείας που ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου κινείται στο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, φιλτραρισμένο από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 ανέρχεται στα €1,206 δις, ποσό το οποίο κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,006 δις (σε τρέχουσες τιμές) και σε πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, ύψους περίπου €0,2 δις υπό τη μορφή δανείου, για το οποίο θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ μέσω του ΣΑΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της Συντονιστικής Αρχής (ΣΑ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ.

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις καθώς και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα κράτη-μέλη, αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων.

Στρατηγικό στόχο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Μέσω των μέτρων του ΣΑΑ, επιδιώκεται η ανάδειξη της Κύπρου ως:
1) Μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μιας αναμορφωμένης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, ενός πιο αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος και ενός εκσυγχρονισμένου φορολογικού πλαισίου.
2) Μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.
3) Μια χώρα που συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση.
4) Μια χώρα με ανθεκτικό σύστημα υγείας που ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου κινείται στο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, φιλτραρισμένο από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 ανέρχεται στα €1,206 δις, ποσό το οποίο κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,006 δις (σε τρέχουσες τιμές) και σε πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, ύψους περίπου €0,2 δις υπό τη μορφή δανείου, για το οποίο θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ μέσω του ΣΑΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της Συντονιστικής Αρχής (ΣΑ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ.Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Βελτίωση και επέκταση του εθνικού δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου Σημείων Συλλογής και Γωνιών Ανακύκλωσης
Αντικατάσταση του αγωγού Χοιροκοιτίας - Αμμοχώστου (Φάση Α)
Μεταρρύθμιση Τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκής ενέργειας συνδεδεμένων με το δίκτυο σε μονάδες επεξεργασίας νερού και σταθμούς άντλησης νερού
Μονάδες επεξεργασίας νερού: Αναβάθμιση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
Back To Top