Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κανονισμός για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (ΕΕ) 2020/741


Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων και διατάξεις για τη διαχείριση κινδύνου, για την ασφαλή χρήση ανακτημένου νερού στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.

Ο Κανονισμός έχει γενική ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στο κάθε Κράτος Μέλος. Εφαρμόζεται όταν τα επεξεργασμένα αστικά λύματα επαναχρησιμοποιούνται για γεωργική άρδευση, όπως ορίζει το παράρτημα I, τμήμα 1 του Κανονισμού.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού θα πρέπει να καταρτιστεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management Plan). Για την περίπτωση της Κύπρου αυτό καταρτίζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ως υπεύθυνο για τη διαχείριση και διάθεση του τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων τις οποίες λειτουργούν τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων και ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που λειτουργούν από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Αγροτικών Περιοχών.


Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
Έναρξη εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 2020/741 - 26/6/2023


Παρουσιάσεις σχετικές με τον Κανονισμό:
• "Wastewater Treatment and effluent Reuse in Cyprus", Επίσκεψη Αντιπροσωπείας από την Πορτογαλία στο ΤΑΥ, 28/2/2023 (Παρουσίαση και Πρόγραμμα ημερίδας)
• "Reclaimed Water Reuse in Cyprus", 2nd International Conference on Sustainable Chemical & Environmental Engineering, SUSTENG 2023, Ιούνιος 2023, Λεμεσός (Παρουσίαση, και Πρόγραμμα Συνεδρίου)
• "Water Reuse in Cyprus", Workshop "Addressing water scarcity through circularity: the WATER-MINING project", 25 Οκτωβρίου 2023, Λάρνακα (Παρουσίαση)
• "Implementation of the Regulation (EU) 2020/741 on minimum requirements for water reuse in Cyprus", 4th Μeeting of the Water Reuse Working Group, 7-8 November 2023 - Madrid, Spain (Παρουσίαση)No documents found

Back To Top